gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 46. став 4. и члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, на  Тридесетпетој седници Скупштинe општине Алибунар, одржаној дана 22. окотбра 2011. године, донета је

О  Д  Л  У  К  А
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Утврђује се престанак одборничког мандата у Скупштини општине Алибунар Кристини Керчобан из Иланџе, Милоша Црњанског бр. 181, изабране са изборне листе „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“, на лични захтев.

II

Мандат одборника из тачке I ове Одлуке престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 22. октобра 2011. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-23/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81