gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о разрешењу председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 46. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 22. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДУШАН ЈОВАНОВИЋ, машински инжењер из Банатског Карловца разрешава се функције председника Скупштине општине Алибунар, на лични захтев.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-19/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Ђорђе Суса, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81