gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 62/2006), члана 20. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 31. седници одржаној 08. јула 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 8/2006 и 5/2011) у члану 3а. додаје се став 2. који гласи:

''Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу Општинске управе општине Алибунар – Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана настанка промене. Ако обвезник комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета или услуге, таксена обавеза утврдиће се на основу података којим располаже надлежни орган, или путем инспекцијског надзора.''

Члан 2.

У члану 6. Одлуке – тарифни број 8. став 1. после тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи:

''- дилер нафте и нафтних деривата – 10.000 динара.''

Члан 3.

У члану 6. Одлуке у тарифном броју 8. после става 5. додаје се став 6, који гласи:

''Привредна друштва и предузетници ако су у статусу активни у Агенцији за привредне регистре у обавези су да плаћају комуналну таксу за истицање фирме, без обзира да ли имају истакнуту фирму или не''

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-25/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81