gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о порезу на имовину

На основу члана 6. Закона о финанси-рању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 30. седници одржаној 10. јуна 2011. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ

Члан 1.

У Одлуци о порезу на имовину (''Слу-жбени лист општине Алибунар'', бр. 7/2006 и 1/2011) – у даљем тексту: Одлука, члан 1. став 1. мења се и гласи:

'' Порез на имовину плаћа се на следећа права на непокретности:

  • право својине, односно на право својине на грађевинском земљишту површине преко 10 ари;
  • право становања;
  • право закупа стана или стамбене зграде у складу са законом којим је уређено становање, за период дужи од једне године или на неодређено време;
  • право закупа грађевинског земљишта у јавној својини, односно пољопривредног земљишта у државној својини, површине преко 10 ари;
  • право коришћења грађевинског земљишта у јавној својини површине преко 10 ари.''

У истом члану 1. Одлуке после става 3. додаје се став 4. који гласи:

''Порез на имовину на права на грађевинском земљишту из става 1. тачка 1, 4. и 5. овог члана плаћа се на разлику његове површине и површине од 10 ари.''

Члан 2.

Члан 7. Одлуке мења се и гласи:

''Стопе пореза на имовину износе:

  • на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,40%,
  • на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге – до 0,30%:
  • на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге:

На пореску основицу                        

Плаћа се на име пореза

До 10.000.000 дин.

0,30%

Од 10.000.000 до 25.000.000 динара

Порез из подтачке (1)  + 0,6% на износ преко 10.000.000 динара

Од 25.000.000 до 50.000.000 динара

Порез из подтачке (2) + 1,0% на износ пре-ко 25.000.000 динара

Преко 50.000.000 динара

Порез из подтачке (3) + 2,0% на износ пре-ко 50.000.000 динара

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 436-13/11-04
Датум: 10. јун 2011. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81