gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику – интерресорне комисије општине Алибунар

На основу члана 54. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007), члана 98. став 19. Закона о основанма система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009), члана 34. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Сл.гласник РС'', бр. 18/2010) и члана 7. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној површци детету и ученику (''Сл.гласник РС'', бр. 63/2010) и члана 38. Одлуке о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 18/2008), начелник Општинске управе општине Алибунар доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ – ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику – Интерресорна комисија општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), у сталном саставу и то:

  1. Др Абдул Баки Алхасани из Београда, педијатар у Дому здравља ''Алибунар'' Алибунар;
  2. Емануел Мохан из Локава, школски психолог у Основној школи ''Милош Црњански'' Иланџа;
  3. Весна Слепчевић из Банатског Карловца, социјални радник у Центру за социјални рад ''1. март'' Алибунар.

Председника Комисије изабраће стални чланови Комисије из својих редова.

II

Повремене чланове Комисије, којих треба да буде двоје, изабраће председник Комисије за сваки појединачни случај.

Број и састав повремених чланова Комисије одређује се за сваки појединачни случај на тај начин што се из два система, из којих је подршка од посебног значаја, као члан Комисије позива по једно лице које има највише сазнања о детету, а у складу са чланом 6. став 5. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (''Сл.гласник РС'', бр. 63/2010).

III

Задатак Комисије је да изврши процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику, коме је услед социјалне ускраћености, сметње у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога, потребна додатна подршка у образовању, здравству или социјалној заштити, у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (''Сл.гласник РС'', бр. 63/2010).

IV

За обављање стручних и административних послова за потребе Комисије (координатор Комисије) одређује се Драгана Ћирић, виши сарадник за послове у вези образовања и информисања грађана у Општинској управи општине Алибунар, Секретаријат за општу управу и имовинско-правне послове – Одсек за услужни центар.

V

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 560-2/11-04
Датум: 13. април 2011. године
Алибунар, Трг слободе бр.4
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Цветана Радуловић 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81