gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетдеветој седници од 13. априла 2011. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
КОЈИМ РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА АЛИБУНАР

Члан 1.

У Правилнику о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом у поступку давања у закуп пословног простора (у даљем тексту: Правилник), који је саставни део Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 2/2010), у члану 17. после става 8. додаје се нови став, који гласи:

''Уколико у поновљеном поступку из претходног става овог члана не пристигне ниједна понуда заинтересованих понуђача, пословни простор се може дати у закуп слободном погодбом.''

Постојећи ставови 9. и 10. наведеног члана Правилника постају ставови 10. и 11.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 361-1/11-04
Датум: 13. април 2011. гоидне
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81