gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду и уређењу

На основу члана 20. алинеја 24. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40. алинеја 18. Ста-тута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесе-тосмој седници од 18. фебруара 2011. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ И УРЕЂЕЊУ

Члан 1.

У Одлуци о комуналном реду и уређењу (''Службени лист општине Алибунар'', број 3/99, 2/02, 7/02, 10/05 и 6/08), члан 26. мења се и гласи:

''Стајско ђубриво може да се депонује у економском дворишту на удаљености од 50 метара од најближе стамбене зграде и бунара, а најмање 1,50 метара од међе према суседу''.

Члан 2.

У члану 45. став 1. алинеја 2. се мења и гласи:

'' – да се стаје, свињци и живинарници налазе на удаљености која не може бити мања од 50 метара од стамбених просторија као и најмање 60 метара од улице''.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-2/11-04
Датум: 18. фебруар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81