gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о обезбеђивању права на помоћ у кући грађана и нормативима и стандардима за обављање делатности

На основу члана 9. став 3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'' бр. 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96 и 29/01) и члана 55. Статута општине („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетседмој седници одржаној дана 07. фебруара 2011. године, донела је

О   Д   Л   У   К   У
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРАВА
НА ПОМОЋ У КУЋИ ГРАЂАНА
И НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опште одредбе

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се право на помоћ у кући као посебан облик ванинституционалне социјалне заштите грађана општине Алибунар и нормативи и стандарди за обављање послова и делатности пружања услуга помоћи у кући.

Право на помоћ у кући

Члан 2.

Право на помоћ у кући је посебан ванинституционални облик социјалне заштите на које има право појединац у складу са условима и у обиму прописаном овом Одлуком.

Одлуком Скупштине општине одредиће се, на годишњем нивоу, институција којој ће се поверити организовање услуге пружања помоћи наведеној у овој Одлуци, у којој ће бити смештене просторије и опрема, као и која ће организовати и пратити пружање услуга прописаних овом Одлуком.

Обезбеђивање средстава

Члан 3.

Финансијска средства за остваривање права на помоћ у кући обезбеђују се у буџету општине Алибунар, учешћем корисника, лица која су у складу са законом дужна да учествују у издржавању корисника, донатора, спонзора и других извора у складу са законом.

Корисници права на помоћ у кући

Члан 4.

Право на помоћ у кући утврђено овом Одлуком прописаће се посебним правилником које ће донети Општинско веће општине Алибунар.е стана итд;

Услуге које се обезбеђују у оквиру права на помоћ у кући

Члан 5.

У оквиру права на помоћ у кући, корисницима се обезбеђују услуге:

 1. помоћ у обезбеђивању исхране (набавка намирница, сервирање и помоћ при узимању хране, припрема оброка, припрема напитака, одржавање хигијене посуђа);
 2. помоћ у одржавању личне хигијене (помоћ при умивању, купању, прање и чешљање косе, помоћ при бријању и сечење ноктију);
 3. помоћ у одржавању одевних предмета и постељине (набавка одеће, обуће и постељине);
 4. помоћ у одржавању хигијене стана (одржавање чистоће просторија, одржавање чистоће беле технике, одржавање чистоће подних површина и простирки);
 5. помоћ у загревању просторија (ложење ватре, чишћење пећи, набавка огревног материјала);
 6. посебна помоћ у задовољавању других егзистенцијалних и социјалних потреба (помоћ при кретању у стану и дворишту, помоћ у набавци књига, новина, помоћ у успостављању социјалне комуникације са окружењем и иницирање добросуседске помоћи, помоћ у остваривању контаката са другим хуманитарним организацијама које се баве пружањем социјалне подршке старијим лицима, помоћ у набавци лекова, одвођење на лекарске прегледе, помоћ у плаћању станарине, електричне енергије, грејања и других комуналних услуга);
 7. посебна помоћ у обезбеђивању сервисних услуга (поправка водоводне и канализационе мреже, поправка намештаја и столарије, поправка апарата за домаћинство, поправка брава итд).

Корисницима се у оквиру права на помоћ у кући могу обезбеђивати и друге услуге (у даљем тексту Одлуке: ванстандардне услуге), у складу са њиховим потребама и могућности службе да такве услуге у оквиру своје основне делатности или коришћењем других служби корисницима обезбеде.

Учесталост пружања услуга у оквиру права на помоћ у кући

Члан 6.

Континуитет и учесталост пружања услуга у индивидуалном програму пружања услуга утврђују се на основу процењеног стања и потреба сваког корисника, у складу са правилником који ће донети Општинско веће општине Алибунар.

Приоритет у пружању услуга

Члан 7.

Приоритет реаговања у пружању услуга одређује се у складу са здравственим стањем и породичним приликама корисника, као и могућношћу да се кориснику обезбеди сродничка или суседска подршка.

Приликом одређивања приоритета реаговања у пружању услуга, центар за социјални рад и служба помоћи у кући морају узети у обзир мишљење корисника.

Услови у погледу простора, опреме и запослених радника у обезбеђивању права на помоћ у кући

Услови у погледу простора

Члан 8.

За пружање услуга помоћи у кући потребно је обезбедити пословни простор службе без обзира да ли се пружање услуга организује као посебна установа или се пружање услуга организује у оквиру постојећих установа социјалне и здравствене заштите или као делатност физичких и других правних лица.

Пословни простор службе која организује пружање помоћи у кући, у својој структури мора имати посебну просторију у којој ће се организовати радни и стручни састанци запослених, одлагати евиденција и документација о кориснику и раду са корисником, посебан простор за одлагање радне одеће и неопходних средстава за извршење услуга и тоалетни простор.

Услови у погледу опреме

Члан 9.

Пословни простор службе која организује пружање услуга помоћи у кући мора бити опремљен радним столом, довољним бројем столица, канцеларијским ормаром за одлагање документације о кориснику и раду са корисником и телефоном.

Уколико постоје могућности, служба помоћи у кући може бити опремљена рачунаром и путничким возилом за превоз корисника, геронтодомаћица и потребних средстава за извршење услуга.

Структура непосредних пружалаца услуга

Члан 10.

Услови за руководиоца и пружаоце услуга биће одређени посебним правилником које ће донети Општинско веће општине Алибунар.

Број непосредних пружалаца услуга

Члан 11.

Број и структура непосредних пружалаца услуга – геронтодомаћица из оквира права на помоћ у кући одређује се на основу броја корисника услуга помоћи у кући, врсту и број услуга које геронтодомаћица у оквиру индивидуалног програма пружа кориснику и удаљености и доступности корисника.

Поступак остваривања права на услуге из садржаја помоћи у кући

Надлежност

Члан 12.

Поступак за остваривање права на помоћ у кући води центар за социјални рад према месту пребивалишта односно боравишта лица којем је такво право потребно у складу са Законом о општем управном поступку и овом Одлуком.

Право на подношење захтева

Члан 13.

Право на подношење захтева за признавање права на помоћ у кући има само лице којем је помоћ потребна, његов законски заступник уколико је лице под старатељством, као и сродник са којим исти живи у заједничком домаћинству.

Поступак за признавање права на помоћ у кући може по службеној дужности покренути центар за социјални рад и то на иницијативу других органа, организација, установа и грађана, или ако је до сазнања да је неком лицу потребна таква врста помоћи дошао непосредно у вршењу својих овлашћења.

Поступак у центру за социјални рад

Члан 14.

У поступку по захтеву за остваривање права на помоћ у кући, центар за социјални рад прибавља доказе о месту пребивалишта, јавне исправе којима се доказује идентитет и календарски узраст, доказе о редовним или ванредним приходима, документацију о општем здравственом статусу и специфичним карактеристикама здравља подносиоца захтева и друге доказе за које се у поступку оцени да су неопходни ради доношења одлуке о признавању права, као и процене стручњака центра о општим и специфичним потребама подносиоца захтева.

Решење центра за социјални рад

Члан 15.

Центар за социјални рад о признавању права на помоћ у кући или о одбијању захтева доноси решење.

Центар за социјални рад дужан је да одмах по доношењу решење достави странци и служби помоћи у кући, а служби помоћи у кући дужан је доставити и примерак процене стања и потреба корисника са одређењем степена хитности и индивидуални план заштите.

О жалби на донето решење о признавању или одбијању захтева за признавање права на помоћ у кући одлучује руководилац службе локалне самоуправе у чију надлежност спадају послови социјалне заштите.

Поступак у служби за помоћ у кући

Члан 16.

Служба помоћи у кући дужна је, одмах по пријему решења, у складу са назнаком степена хитности и извршеном проценом центра за социјални рад, организовати пружање помоћи у кући.

Служба помоћи у кући је дужна да прати начин и ток организовања пружања помоћи у кући и врши евалуацију пружених услуга.

Служба помоћи у кући дужна је да писаним путем извештава центар за социјални рад о стању корисника услуга помоћи у кући на начин и динамиком која је одређена у индивидуалном плану заштите који је сачинио центар за конкретног корисника.

Индивидуални програм услуга у оквиру права на помоћ у кући

Члан 17.

Служба која обезбеђује пружање услуга из оквира права на помоћ у кући дужна је одмах, а најдуже у року од 5 дана након што је кориснику признато, да сачини Индивидуални програм пружања услуга.

Индивидуални програм услуга служба помоћи у кући сачињава на основу процене стања и потреба корисника коју је извршио центар за социјални рад, сопствене процене, уколико је у служби запослен стручњак одређене стручне оспособљености и мишљења корисника.

Индивидуални програм услуга нарочито садржи: опште податке о кориснику (име и презиме, година рођења, брачно стање, породично стање, чланови домаћинства, степен образовања, раније обављани послови, адреса; услуге из делатности службе помоћи у кући које се пружају кориснику (врста услуге, садржај услуге, трајање у току дана, учесталост у току недеље, персонално задужен извршилац услуге односно услуга) и мишљење корисника о индивидуалном програму.

Начин пружања услуга

Члан 18.

Услуге помоћи у кући по индивидуалном програму пружања услуга непосредно обезбеђује геронтодомаћица у стану корисника и у обавези је да се стара о њиховим свакодневним потребама, а нарочито да:

 1. врши набавку намирница и роба;
 2. припрема, послужује оброке, напитке или доноси готове оброке у стан корисника из јавних кухиња или кухиња посебних клубова за стара лица;
 3. пружа помоћ кориснику у прибављању документације или је непосредно прибавља по захтеву корисника;
 4. одводи и прати корисника у здравствене институције;
 5. подстиче корисника на комуникацију са социјалним окружењем, помаже му при кретању;
 6. извршава послове редовног одржавања хигијене стана;
 7. извршава послове периодичног генералног спремања и чишћења стана;
 8. помаже кориснику у обезбеђивању сервисних услуга поправке инсталационих уређаја, кућних апарата итд;
 9. води рачуна о редовном намирењу трошкова комуналних услуга;
 10. пружа помоћ кориснику у одржавању личне хигијене;
 11. обезбеђује кориснику одржавање хигијене одеће, обуће, постељине;
 12. обезбеђује и друге услуге из делатности службе помоћи у кући.

Геронтодомаћица је у обавези да са сваким корисником изгради однос поверења и уважавања.

Управљање поступком пружања услуга

Члан 19.

Поступком пружања услуга управља руководилац службе или један од непосредних извршилаца услуга тако што:

 1. организује рад службе и одређује распоред рада геронтодомаћица;
 2. прати рад геронтодомаћица и извршење индивидуалних програма пружања услуга корисницима;
 3. води евиденцију о броју и структури корисника и пруженим услугама;
 4. успоставља контакт са потенцијалним корисником и упознаје га са могућностима коришћења услуга, садржајем услуга и начином коришћења;
 5. одређује геронтодомаћицу која ће пружати услуге конкретном кориснику;
 6. одређује превоз корисника или геронтодомаћица и прави распоред рада возача;
 7. сарађује са другим институцијама друштвено организованих система подршке старим и лицима са инвалидитетом, хуманитарним и невладиним организацијама које у својој делатности имају подршку тим лицима.

Престанак права за помоћ у кући

Члан 20.

Право на помоћ у кући може престати уколико се у поступку праћења и евалуације пружених услуга утврди да су престали разлози због којих је право признато кориснику, по захтеву самог корисника или у случају смрти корисника.

У случају престанка права на помоћ у кући надлежан центар за социјални рад доноси решење, које се доставља кориснику и служби помоћи у кући.

О жалби на донето решење о престанку права на помоћ у кући одлучује руководилац службе локалне самоуправе у чију надлежност спадају послови социјалне заштите.

Цена услуга помоћи у кући

Члан 21.

Цену услуга помоћи у кући и регресну скалу у складу са овом Одлуком утврђује Председник општине.

Цена услуге помоћи у кући одређује се на основу бруто зарада запослених, трошкова превоза, заштитне одеће и обуће, трошкова обавезног осигурања запослених, материјалних и других трошкова.

Учешће корисника у цени услуга помоћи у кући

Члан 22.

Цену услуга помоћи у кући не плаћају:

 1. корисници материјалног обезбеђења породице оствареног по прописима у области социјалне заштите;
 2. корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица оствареног по прописима у области социјалне заштите;
 3. корисници минималне пензије и права на туђу негу и помоћ остварених по прописима из области пензијског и инвалидског осигурања;
 4. корисници који имају приходе до нивоа просечне зараде у општини;
 5. корисници без икаквих прихода.

Уколико корисници из става 1. тачка 3.,4. и 5. овог члана имају сроднике који су по закону дужни и имају могућности да их издржавају, исти учествују у плаћању цене услуга помоћи у кући у складу са својом утврђеног обавезом.

У плаћању цене услуге учествују корисници који имају приходе који су већи од укупне просечне зараде у општини према регресној скали коју утврђује Председник општине.

Завршне одредбе

Члан 23.

Општинско веће општине Алибунар донеће одговарајуће правилнике, прописане у овој одлуци, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 55-1/11-04
Датум: 07. фебруар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81