gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2010/15
  • Решење Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине о непостојању потребе израде стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за ново гробље у Банатском Карловцу

Службени лист општине Алибунар

Решење Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине о непостојању потребе израде стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за ново гробље у Банатском Карловцу

На основу члана 47. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09 и 81/09), члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (``Сл. гласник РС``, број 135/04 и 88/10) – (у даљем тексту: Закон), члана 11. и 24. Одлуке о образовању Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, број 18/08), члана 192. Закона о општем управном поступку (``Сл. лист СРЈ``, бр. 33/97 и 31/2001) и Овлашћења број 1-1-76/08-04 од 28.01.2008 године, Општинска управа општине Алибунар, Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, у предмету израде Плана детаљне регулације за ново гробље у Банатском Карловцу, на основу претходно прибављеног Мишљења бр. 03-501-48/2010, од 15.12.2010. године, издатог од стране Општинске управе општине Алибунар – Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
За ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВО ГРОБЉЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ (у даљем тексту План), НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (у даљем тексту Стратешка процена).

Ово решење је саставни део Плана и објављује се у ``Сл. листу општине Алибунар``.

О б р а з л о ж е њ е

У поступку израде Плана је покренут поступак за доношење одлуке о потреби израде стратешке процене утицаја Плана на животну средину. У складу са чланом 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 135/2004 и 88/10) је прибављено Мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана, бр. 03-501-48/10, од 15.12.2010. године, при коме је омогућено и учешће заинтересованих органа и организација и јавности, које гласи да за предметни План није потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину, са назнаком опредељејућих разлога за такву одлуку.

Намена земљишта у обухвату Плана је одређена за гробље за потребе насељеног места Банатски Карловац, те као таква не спада чак ни у групу пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, сходно Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 114/08), где је за садржај гробља и крематоријума одређена могућност одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за насеља са 40.000 становника и више, при чему предметно насеље Банатски карловац има око 5.800 становника, дакле знатно мање од поменуте граничне вредности.

Обухват Плана, који обухвата парцеле топ. бр. 3183/31. и 3183/1. к.о. Банатски Карловац се налази у обухвату 2 планска документа и то Плана генералне регулације за насељено место Банатски Карловац и Просторног плана општине Алибунар, који је тренутно у процесу израде. С обзиром на карактеристике будуће намене обухвата Плана, што је објашњено у претходном ставу, не постоји могућност директног значајнијег негативног утицаја на животну средину, као ни евентуалног кумулирања са ефектима других садржаја у околини обухвата Плана. Поред тога, могући негативни утицаји других садржаја у ближој или даљој околини обухвата Плана ће бити разматрати или Кроз Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Алибунар, чија је израда у току, или кроз редовне поступке одлучивања о потреби процене утицаја одређених пројеката у обухвату Плана генералне регулације насељеног места Банатски Карловац на животну средину, с обзиром на чињеницу да је и за овај план донета одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину. Поред реченог, у обухвату Плана, нити у насељу Банатски Карловац не постоје културна и природна добра.

У односу на напред изнето, сходно Критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја (Прилог I Закона), следи да предметни План нема већег значаја за заштиту животне средине и одрживи развој и могућег утицаја на ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет, заштићена природна добра, становништво и здравље људи, кулутно-историјску баштину, инфраструктурне, индустријске и друге објекте и друге створене вредности, из разлога будуће намене површине обухвата Плана, затим релативно мале површине истог и сличних презентираних карактеристика Плана.

Ценећи речено, као и поменуто Мишљење, реализација овог Плана неће имати значајнијих негативних утицаја на животну средину, те је на основу члана 9. став 3. Закона одлучено као у диспозитиву.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 03-501-47/10
17. децембар 2010. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/641-233
С Е К Р Е Т А Р
дипл. инг. грађ. Коса Николић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81