gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о образовању Савета за реализацију пројектних активности у општини Алибунар

На основу члана 40. тачка 20. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетшестој седници од 17. децембра 2010. године доноси

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Савет за реализацију пројектних активности у Општини Алибунар у саставу:

  1. Данијел Кишмартон, председник општине Алибунар – председник,
  2. Александар Ристин, директор Фонда за развој општине Алибунар – члан,
  3. Ивана Стефановић, консултант – члан.

Члан 2.

Мандат чланова Савета је четири године, а бира их Скупштина општине. Чланови Савета су по функцији: председник општине и директор Фонда за развој општине Алибунар.

Члан 3.

Задатак Савета је да припрема и реализује пројекте и да предузима мере и активности на реализацији активнсоти везаних за учешће општине у пројектима од збначаја за општину а који се реализују из домаћих и страних фондова, домаћих и страних донаторских кућа, као и пројете које реализује покрајинска и вепубличка Влада, или њени органи.

Нарочити задатак Савета је да припреми и реализује активности везане за учешће општине на приступању IPA фондовима и другим фондовима ЕУ.

Члан 4.

Активност Савета финансираће се из буџета општине Алибунар и из других законом допуштених извора.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА АЛИБУНАР
Број: 020-105/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, c.p.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81