gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању општинског референдума ради изјашњавања о предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Селеуш као делу територије општине Алибунар

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 40. тачка 8. Статут општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетшестој седници од 17. децембра 2010. године доноси

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СЕЛЕУШ КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 1. Расписује се општински рефередум у насељеном месту Селеуш као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Селеуш, поводом Предлога Одлуке о самодоприносу за насељено место Селеуш, коју је утврдила Скупштина општине Алибунар на Двадесетшестој седници од 17. децембра 2010. године.
 2. Општински референдум ће се спровести дана 23. јануара 2011. године у времену од 7,00 до 20.00 часова. Изјашњавање ће се спровести по бирачком списку за насељено место Селеуш.
 3. На општиснком референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
 4. „Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Селеуш“
 5. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
 6. Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење ре-ферендума о увођењу самодоприноса за насељено место Селеуш (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образо-вати Скупштина општине Алибунар.
 7. Општинска комисија образоваће гласачке одборе.
 8. Општиснка комисија утврдиће и прогла-сити укупне резултате општинског ре-ферендума и доставиће извештај о спро-веденом општинском референдуму Ску-пштини општине Алибунар.
 9. Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодо-приноса за насељено место Селеуш, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Селеуш, као и на други начин који одреди Општинска комисија.
 10. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-15/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81