gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о допунама Одлуке о правима грађана из социјалне заштите

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (''Сл.гласник РС'', бр. 36/91, ... 115/05) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 26. седници одржаној 17.12.2010. године доноси

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРАВИМА ГРАЂАНА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.

У Одлуци о правима грађана из социјалне заштите (''Службени лист општине Алибунар'', број 6/2008), у члан 5. став 2. после тачке 5. додаје се тачка 6. која гласи:

''материјална помоћ студентима ради реализације праћења програма студија.''

Члан 2.

У члану 5. после става 6. додаје се став 7. који гласи:

''Одређује се надлежност Центра за реали-зацију права на материјалну помоћ студентима ради реализације праћења програма студија, који ће у свему поступити према акту надлежног органа општине Алибунар.''

Члан 3.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављљивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 55-2/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81