gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу начелника Општинске управе

На основу члана 74. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Општинско веће општине Алибунар на седници од 07. децембра 2010. године, на образложени предлог председника Општине, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I

Разрешава се Наташа Стефановић са функције начелника Општинске управе општине Алибунар

Мандат именоване престаје даном разрешења, тј. од 07. децембра 2010. године.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-22/10-04
Датум: 07. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81