gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о објављивању Билтена општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2006 и 1/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на XХ седници одржаној 14.06. 2010. године доноси

 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА 
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

 

  1. Разрешава се Васа Даждеа, радник Општинске управе општине Алибунар, функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар из реда представника запослених због одласка у пензију.
  2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-70/10-04
Датум: 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81