gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници од 29. октобра 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТУРИСТ АЛИБУНАР''
АЛИБУНАР

 

  1. Именује се Ацо Миленковић, дипломирани економиста из Банатског Карловца, на функцију директора Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар, на мандатни период од четири године.
  2. Мандат именованог почиње да тече од дана именовања, тј. од 29. октобра 2010. године.
  3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-19/10-04
Датум: 29. октобар 2010.
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81