gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2010/12
  • Решење о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 29. октобра 2010. године доноси следеће

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

Члан 1.

         Образује се Комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (у даљем тексту: Комисија).

 

Члан 2.

         Комисија се састоји од председника и четири члана и то:

         Председник Комисије: Адриан Живку из Алибунара.

         Чланови Комисије:

  1. Драгана Коматина из Владимировца,
  2. Милан Пурић из Банатског Карловца,
  3. Стевица Јосимов из Иланџе,
  4. Петар Амбруш из Николинаца,

         Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана.

 

Члан 3.

         Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2010. години, динамику извођења радова и улагање средстава, а посебно утврдити податке који се односи на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06) и прибавити мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту, спровођење поступка за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и давање предлога Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Председнику општине.

 

 

Члан 4.

         Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2010. годину, број 020-104/09-04 од 02.11.2009. године,.

 

Члан 5.

         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-71/10-04
Датум: 29. октобра 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81