gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених изворних јавних прихода општине Алибунар

На основу члана 52. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС'', број 53/2010), члана 6. и 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006) и члана 40. тачка 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 29. октобра 2010. доноси

 
О  Д  Л  У  К  У
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         Овом Одлуком уређују се услови и начин отписа обрачунате а ненаплаћене камате на обавезе које су доспеле до 31. децембра 2009. године (у даљем тексту: камата) по основу изворних прихода општине Алибунар, које администрира Секретаријат за финансије - Одсек за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Алибунар и то:

  1. порез на имовину правних лица;
  2. порез на имовину физичких лица;
  3. локалне комуналне таксе;
  4. самодопринос од самосталних делатности.

 

Члан 2.

         Отпис камате у складу са овом Одлуком врши се, без подношења посебног захтева, обвезнику за кога локална пореска администрација располаже доказима да је на прописани уплатни рачун изворних јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана 1. ове Одлуке и споредна пореска давања по основу тих обавеза осим камате, који је доспео до 31. децембра 2009. године.

         Отпис камате под условима из става 1. извршиће се и обвезнику коме је одобрено одложено плаћање, односно обвезнику код кога је покренут поступак принудне наплате за обавезе из члана 1. ове Одлуке.

 

Члан 3.

         Изузетно од одредби члана 2. Одлуке, отпис камате извршиће се по поднетом захтеву обвезнику – правном лицу код кога је покренут поступак привати-зације, реструктуирања, стечаја и ликвидације.

 

Члан 4.

         Обвезнику који је испунио услове из члана 2. и 3. ове одлуке отписаће се 100% камате ако је уплату главног дуга до 31. децембра 2009. године извршио најкасније до 31. децембра 2010. године.

 

Члан 5.

         О праву на отпис камате одлучиће се решењем Одсека за локалну пореску администрацију у складу са Законом и овом Одлуком.

         Надлежни Одсек за локалну пореску администрацију води евиденцију о остваривању права у складу са овом Одлуком и стара се о спровођењу Одлуке.

 

Члан 6.

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 433-9/10-04
Датум: 29. октобра 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81