gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009), члана 15. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници од 29. октобра 2010. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
 

Члан 1.

         У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (''Службени лист општине Алибунар'', број 19/09 и 11/10), у члану 23. став 6. мења се и гласи:

         ''Смештај и чување принудно уклоњених објеката, уређаја, инсталација и других предмета обезбеђиваће ДЈКП ''Универзал'' Алибунар, о трошку власника, односно корисника ствари која је предмет поступка.''

 

Члан 2.

         У члану 23а. речи: ''Служба Општинске управе'' замењује се речима: ''ДЈКП ''Универзал'' Алибунар.''

 

Члан 3.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-28/10-04
Датум. 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНА

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81