gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о давању у закуп површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар непосредном погодбом

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 29. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 

Члан 1.

         Овом Одлуком се утврђује интерес општине Алибунар и одобрава се давање у закуп појединих делова површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар у циљу исправке граница између суседних парцела, припајања другој парцели и легализације објеката на њој, непосредном погодбом, у складу са чланом 96. став 9. тачка 3. Закона о планирању и изградњи Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009).

 

Члан 2.

         Површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар се даје у закуп само у складу са површином деобног предлога катастарске службе Алибунар.

 

Члан 3.

         Поједини делови површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар дају се у закуп на период од 99 година по цени која ће се одредити у сваком конкретном случају, по квадратном метру, у зависности од места где се површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар налази, непосредном погодбом.

 

Члан 4.

         Закупнина за део површине јавне намене у јавној својини општине Алибунар која се даје у закуп плаћа се на начин како је утвђено Одлуком о отуђењу и давању грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 19/2009).

 

Члан 5.

         Све послове у вези давања у закуп површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар непосредном погодбом, обавиће Секретаријат за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.

 

Члан 6.

         Уговор о давању у закуп дела површине јавне намене у јавној својини општине Алибунар између општине Алибунар и подносиоца захтева потписује председник општине, или лице које он овласти посебном одлуком.

 

Члан 7.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-27/10-04
Датум: 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81