gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о одређивању локације за складиштење и одлагање инертног отпада

На основу члана 20. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/2009) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 29. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ ОТПАДА

 

Члан 1.

         Овом Одлуком се одређује локација за складиштење и одлагање инертног отпада на територији општине Алибунар, на парцели топ.бр. 4780 у Катастарској општини Банатски Карловац.

 

Члан 2.

         Под инертним отпадом се сматра отпад који није подложан физичким, хемијским и биолошким променама, не раствара се, не сагорева, или на други начин физички или хемијски реагује, није биолошки разградив, или не утиче неповољно на друге материје са којима долази у контакт, на начин који може да доведе до загађења животне средине, или угрози здравље људи.

 

Члан 3.

         Под отпадом из претходног члана ове Одлуке сматра се како отпад из домаћинства, тј. комунални отпад, тако и комерцијални и индустријски отпад.

 

Члан 4.

         Забрањено је одлагање отпада који се може поново користити за поновну употребу, непосрдно или дорадом, доносно прерадом.

 

 

Члан 5.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 501-54/10-04
Датум: 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81