gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

 

I

         У Наздорни одбор Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар именују се:

  1. Јасмина Петровић – председник,
  2. Иван Ђокић – члан.

 

II

         Мандат председника и члана Надзорног одбора трајаће четири године и почиње да тече од дана именовања.

 

III

         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-15/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, c.p.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81