gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о кредитном задуживању општине Алибунар

На основу члана 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005 и 107/2009), члана 32. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/27) и члана 40. тачка 16. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Албиунар“ број 12/08 и 13/09), сагласно акту Министарства финансија, Управе за јавни дуг број: 401-1401/2010-001 од 21. септембра 2010. године, Скупштина општине Алибунар, на Двадесеттрећој седници од 01. октобра 2010. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

  1. Одобрава се кредитно задуживање буџета општине Алибунар до укупног износ до 50.000.000,00 динара (словима:педесетмилионадинара) ради рефинансирања капиталних инвестиционих расхода, сагласно Одлуци о утврђивању приоритета инвестиционих потреба општине Алибунар.
  2. Овлашћује се Општинско веће општине Алибунар да са пословном банком закључи уговор о кредитном задуживању буџета општине Алибунар.
  3. Овлашћује се Општинско веће да овлашћења из тачке 2. ове Одлуке може пренети на друге органе.
  4. Обавезује се Општинско веће општине Алибунар да по реализацији пројеката извести Скупштину општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-40/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81