gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о доношењу плана детаљне регулације за Салаш ''Виногради 1914'' и комплекс винограда и Винарије ''Банатски бисер'' у Иланџи

 На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', број 72/2009 и 81/2009), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл. Лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 113. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Сл. Лист општине Алибунар'', број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА САЛАШ ''ВИНОГРАДИ 1914'' И
КОМПЛЕКС ВИНОГРАДА И ВИНАРИЈЕ ''БАНАТСКИ БИСЕР'' У ИЛАНЏИ

 

Члан 1.

         Овом Одлуком доноси се План детаљне ре-гулације за Салаш ''Виногради 1914'' и комплекс ви-нограда и Винарије ''Банатски бисер'' у Иланџи (у даљем тексту: План), који је израђен од стране ''Ге-овизија'' д.о.о. из Панчева, Улица др С. Касапиновића бр. 12, од јула 2010. године, инвеститора ''Euroviva Consulting'' д.о.о. из Београда, Улица тополска бр. 16.

 

Члан 2.

         План се састоји из текстуалног дела, графичког дела и документационе основе

         Текстуални део садржи:

 • Повод и циљ израде Плана,
 • Правни основ,
 • Плански основ,
 • Границе плана и обухват грађевинског подручја,
 • Анализа постојећег стања и процена развојних могућности,
 • План
 1. Подела простора на посебне целине и зоне,
 2. Намена Земљишта са прагећом инфраструктуром,
 3. Компатибилност и трансформација намена,
 4. Табела урбанистичких показатеља,
 • Правила уређења по целинама и зонама
 1. Грађевинско земљиште – површине за јавне намене,
 2. Стратешка процена утицаја планског доумента на животну средину,
 3. Заштита животне средине и природних и културних добара,
 4. Попис објеката за које се пре обнове и реконструкције морају израдити конзерваторски или други услови и попис заштићених природних добара,
 5. Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступаним особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности,
 • Правила грађења по целинама и зонама
 1. Опис карактеристичних намена,
 2. Услови за формирање пољопривредне/грађевинске парцеле по зонама,
 3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле,
 4. Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености,
 5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката,
 6. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели,
 7. Правила и услови за замену постојећих објеката,
 8. Правила и услови за интервенције на постојећим објектима,
 9. Услови у могућности фазне реализације,
 10. Правила и услови за архитектонско, естетско обликовање објеката,
 11. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила и услови за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру,
 12. Уређење слободних површина парцеле,
 13. Ограђивање грађевинских парцела,
 14. Правила и услови за евакуацију отпада,
 • Економска анализа и процена улагања из јавног сектора,
 • Локације за које се израђује Урбанистички Пројекат,
 • Мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина,
 • Прелазне и завршне одредбе.

 

 •          Графички део садржи:
 1. Положај комплекса у односу на насеље Иланџа размрера 1:10000,
 2. Оверен катастарско-топографски план,
 3. Постојећа намена површина,
 4. План намене површин аса зонама и саобраћајницама,
 5. План саобраћајница и нивелације,
 6. План регулационих линија, граница грађевинског земљишта (зона градње) и површина јавне намене,
 7. План инфраструктурних система.

 

 •          Документациона основа Плана садржи:
 1. Одлука о изради планског документа са Решење да за предметни план није потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину,
 2. Извод из Просторног плана општине,
 3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа,
 4. Прибављене и коришћене подлоге и карте,
 5. Документација о имовинскоправним односима,
 6. Остала документација.

 

         Текстуални, графички део и документациона основа су посебно увезани и заједно чине целину.

 

Члан 3.

         План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду (''Службени гласник РС'', број 75/2003).

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-53/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81