gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о изменама решења бр. 112-7/10-04 од 19.05.2010. године

На основу члана 46. став 1. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. став 1. алинеја 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на Тридесетој седници од 10. септембра 2010. године доноси следеће

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА БР. 112-7/10-04 ОД 19.05.2010. ГОДИНЕ

 

I

         У Решењу о разрешењу Октавијана Брошћанца функције начелника Општинске управе општине Алибунар, које је донело Општинско веће општине Алибунар, број 112-7/10-04 од 19. маја 2010. године, мења се члан ИИ тако што уместо досадашњег текста треба да стоји:

''До избора начелника Општинске управе општине Алибунар на основу јавног конкурса послове начелника Општинске управе обављаће Општинско веће општине Алибунар. Овлашћује се председник општине Алибунар да у име Општинског већа општине Алибунар врши наведене послове.''

 

II

         У свему осталом Решење из члана И овог Решења остаје на снази.

 

 

III

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

 

IV

         Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-14/10-04
Датум: 10.09. 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данијел Кишмартон, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81