Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Правилник о платама, накнадама и другим примањима у Јавном предузећу ''Турист Алибунар'' Алибунар

         На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 76. став 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општи-нско веће општине Алибунар на Двадесе-тседмој седници одржаној дана 12. јула 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА У

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

 

I

         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о платама, накнадама и другим примањима у Јавном предузећу ''Турист Алибунар'' Алибунар, од 23. априла 2010. године, који је донео Управни одбор Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар.

II

         Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 010-11/10-04
Датум: 12. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данијел Кишмартон, с.р.

 

 

Штампа

FaLang translation system by Faboba