Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном предузећу ''Турист Алибунар'' Алибунар

         На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 76. став 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на Двадесетседмој седници одржаној дана 12. јула 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

 

I

         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном предузећу ''Турист Алибунар'' Алибунар, број 7/2010 од 23.04.2010. године, који је донео вршилац дужности директора ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар.

 

II

         Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 010-10/10-04
Датум: 12. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данијел Кишмартон, с.р.

 

Штампа

FaLang translation system by Faboba