gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Правилник о платама, накнадама и другим примањима у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 76. став 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на Двадесетседмој седници одржаној дана 12. јула 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
 

I

         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о платама, накнадама и осталим примањима у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар, број 113-6/2010 од 28. јуна 2010. године, који је донео Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар.

 

II

         Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 010-7/10-04
Датум: 12. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данијел Кишмартон, с.р

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81