gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпрвој седници од 14. јула 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

 

Даје се сагласност на Статут Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, коју је усвојио Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, број 113-3/2010 од 26. јуна 2010. године.

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-33/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81