gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Николинци као делу територије општине Алибунар

На основу члана 10. Закона о рефе-рендуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 40. тачка 8. Статут општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетпрвој седници од 14. јула 2010. године доноси

 

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НИКОЛИНЦИ КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 1. Расписује се општински рефередум у насељеном месту Николинци  као делу територије општине Алибунар ради изја-шњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Николинци, поводом Предлога Одлуке о самодоприносу за насељено место Николинци, коју је утврдила Скупштина општине Алибунар на Двадесетпрвој седници од 14. јула 2010. године.
 2. Општински референдум ће се спровести дана 25. и 26. септембра 2010. године у времену од 7,00 до 20.00 часова. Изјашњавање ће се спровести по бирачком списку за насељено место Николинци.
 3. На општиснком референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
 4. „Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Николинци“
 5. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
 6. Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за насељено место Николинци (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образовати Скупштина општине Алибунар.
 7. Општинска комисија образоваће гласачке одборе.
 8. Општиснка комисија утврдиће и прогла-сити укупне резултате општинског ре-ферендума и доставиће извештај о спро-веденом општинском референдуму Ску-пштини општине Алибунар.
 9. Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодопри-носа за насељено место Алибунар, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Николинци, као и на други начин који одреди Општинска комисија.
 10. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алиубнар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-9/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81