gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредном земљишта општине Алибунар за 2010. годину

На основу члана 60. став 3. Закона о по-љопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ број 62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 14. став 4. и члана 15. тачка 21. Статута општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009), а уз сагласност Мини-старства пољопривреде, шумарства и водопри-вреде Републике Србије, број 320-11-1350/2010-15 од 05. јула 2010. године, на Два-десетпрвој седници Скупштинe општине Али-бунар одржаној дана 14. јула 2010. године, донете су

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2010. ГОДИНУ

 

I

         У Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2010. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 6/2010), у Табели 15. ''Преглед груписаних надметања'', у табели која се односи на К.О. Николинци, јавна надметања бр. 98, 99 и 100 постају јавно надметање бр. 98, после којег сва остала надметања добијају одговарајуће редне бројеве, односно умањене за 2 у односу на старе редне бројеве.

         У истој табели, бришу се напомене за следећа јавна надметања: бројеви 94, 96, 98, 99, 100 и 101.

         У истој табели, у колони ''Напомене'' треба да стоји:

- за нови број надметања 101 (бивши број надметања 103): ''Сточар 53'';

- за нови број надметања 105 (бивши број надметања 107): ''Сточар 15'';

- за нови број надметања 106 (бивши број надметања 108): ''Сточар 15'';

- за нови број надметања 124 (бивши број надметања 126): ''Сточар 10'';

         У табели која се односи на К.О. Нови Козјак у колони ''Напомене'', за нови број надметања 147 (бивши број надметања 149), треба да стоји ''Сточар 53''.

 

II

         У Табели 15. ''Преглед груписаних надметања'', у табели која се односи на К.О. Селеуш, јавно надметање бр. 176 дели се на два надметања и то:

- јавно надметање бр. 174 за парцелу бр. 6066/15, укупне површине 4,4228, боја плава, у напомени ''Сточар 13'';

- јавно надметање бр. 175 за парцеле бр. 6099/1 и 6099/2, укупне површине 3,2566, боја зелена, у напомени ''Сточар 12''.

         У наставку табеле редни бројеви надметања умањују се за 1 у односу на старе бројеве.

         У истој табели, код парцеле 6051/4 брише се напомена ''Сточар 32'', а код парцеле 6039 додаје се напомена ''Сточар 32''.

         У истој табели за нови број надметања 173 (бивши број надметања 175) у напомени треба да стоји: ''Сточар 53''.

 

III

         У Табели 16. Збирна табела, у колони ''Планирано за закуп у 2010. (ха)'' у реду ''Локве'' уместо броја ''716,7121'' треба да стоји '''694,8338''.

 

IV

         После Табеле 16. Збирна табела, додаје се Табела 16а ''Укупна површина пољопривре-дног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима'' и која се приказује на следећи начин:

 

Разлог

изузи-

мања

Коментар

Површина (ха)

Правно и фактичко стање се разликују

На терену није по-љопривредно зе-мљиште и није

спроведено кроз

катастар

2203,8235

Враћени

су па-

шњаци

селу

По Закону о вра-

ћању утрина

2915,4860

Предмет реститу-

ције

Враћено Руму-

нској правосла-

вној цркви КО Локве

21,8783

Вражена

је земља прива-

тним вла-

сницима

Решења нису

спроведена

кроз катастар

2816,4648

Ситне па-

рцеле ло-

шег ква-

литета

без при-

лазног

пута

Биће предвиђене Програмом

наредне године

87,9051

 

УКУПНО

8045,9051

 

V

         У Табели 17. ''Величине јавних надме-тања'', у колони ''Број јавних надметања'', у реду ''До 5'' уместо броја ''9'' треба да стоји број ''8'', у реду ''Од 5 до 25'' уместо броја ''118'' треба да стоји број ''117'', а у реду ''УКУПНО'' уместо броја ''228'' треба да стоји ''226''.

 

VI

         Ове Измене и допуне Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2010. годину ступају на снагу даном доношења и биће објављене у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 320-55/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81