gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за утврђивање хитних стамбених потреба угрожених грађана општине Алибунар

На основу члана 20. став 1. тачке 17. и 29. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 12. Одлуке о правима грађана из социјалне заштите (''Службени лист општине Алибунар'', број 6/2008) и члана 40. став 1. алинеја 20. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници од 14. јуна 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ХИТНИХ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА УГРОЖЕНИХ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         Образује се Комисија општине Алибунар, за утврђивање ургентних стамбених потреба, по захтеву угрожених грађана, чији су стамбени објекти у тој мери пропали услед дотрајалости или дејством елементарних и других непогода, да су постали не-условни за даље становање, те да је неопходна хитна адаптација угрожених делова зграде или објекта, а ради се о социјално, стамбено и материјално угроженим породицама.

 

Члан 2.

         Комисија се именује у следећем саставу:

  1. Душан Јовановић, представник општине Алибунар и председник Комисије;
  2. Саша Цветковић, секретар Секретаријата за инспекцијске послове, члан Комисије;
  3. Драган Ђунисић, директор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, члан Комисије;

         У раду Комисије учествоваће и стручни радник Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар задужен за насеље из кога је стамбено угрожена породица.

 

Члан 3.

         Комисија, на основу записника о грађевинском инспекцијском прегледу стамбеног објекта, утврђује да је у питању хитна стамбена потреба по захтеву породице са пребивалиштем на територији општине Аибуанр, и да као социјално угрожена породица само тај објекат поседује и користи за становање.

 

Члан 4.

         На основу утврђене хитне стамбене потребе угрожене породице, Комисија сачињава записник о најнужнијем потребном обиму грађевинског материјала за санирање и адаптацију објекта.

         Општина додељује помоћ у натури – грађе-винском материјалу, уплатом средстава преко рачуна Центра за социјални рад ''1. март'' за општину Али-бунар, код најповољнијег понуђача грађевинског ма-теријала. Добављач је дужан да након преузимања материјала рачун са потписаном отпремницом о преузетом материјалу, достави Центру за социјални рад и Општини.

 

Члан 5.

         Грађевински инспектор је овлашћен да зачини записник о набавци и наменском утрошку додељеног грађевинског материјала за санирање угроженог стамбеног објекта.

 

 

Члан 6.

         Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-39/10-04
Датум: 14. јуна 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81