gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о утврђивању општег интереса за део катастарске парцеле број 6041/3 у к.о. Селеуш

На основу члана 23. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници одржаној дана 14.јуна 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6041/3 У К.О. СЕЛЕУШ

 

Члан 1.

         Овом Одлуком уређује се општи интерес за део катастарске парцеле број 6041/3 у к.о. Селеуш.

 

Члан 2.

         Општи интерес се одређује за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода из канализационе мреже насеља Селеуш.

 

Члан 3.

         Део парцеле за који се врши промена намене потребно је привести намени применом Закона о пољопривредном земљишту.

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 463-6/10-04
Датум: 14. јун 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81