gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о просечној тржишној цени квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за утврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима за 2010. годину

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006) и члана 40. тачка 3. Статута општиен Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници одржаној дана 14. јуна 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОСЕЧНОЈ ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ЗА 2010. ГОДИНУ

 

Члан 1.

         Овом Одлуком утврђује се просечна тржишна цена квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за утврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима за 2010. годину.

         Начин утврђивања пореске основице пореза на имовину на права на непокретностима из члана 5-7. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'', број 26/01, 135/04, 61/07), пописан је Правилником о начину утврђивања основице пореза на имовину за права на непокретностима (''Службени гласник РС'', бр. 38/01, 45/04 – у даљем тексту: Правилник).

 

Члан 2.

         У складу са чланом 4. Правилника, просечна тржишна цена квадратног метра по врстама објеката на територији општине Алибунар износи:

- за станове и стамбене зграде ...... 29.606,00 динара,

- за пословни простор ................... 40.372,73 динара,

- за зграде за одмор и рекреацију . 17.762,00 динара,

- за гараже и друге објекте ........... 14.804,00 динара.

         Цене из става 1. овог члана увећане су за 5% у односу на просечне тржишне цене квадратног метра које су утврђене за 2009. годину, у складу са растом цена на мало роба и услуга у односу на ниво цена у марту 2009. год.

 

Члан 3.

         У складу са чланом 5. Правилника, коефицијенти за обрачун пореза на имовину по локацијама на територији општине Алибунар су:

- зона 1. (насељена места Алибунар и Банатски Карловац) ...................... коефицијент 1,00

- зона 2. (насељена места Локве и Владимировац) ....................................... коефицијент 0,80

- остале зоне (насељена места: Иланџа, Селеуш, Добрица, Нови Козјак, Јаношик, Николинци, Девојачки бунар) ........... коефицијент 0,60.

 

Члан 4.

         На основу ове Одлуке Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију донеће решења о утврђивању пореза на имовину за права на непокретностима за 2010. годину.

 

Члан 5.

         Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о просечној тржишној цени квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за утврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима (''Службени лист општине Алибунар'', број 8/2009).

 

Члан 6.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 436-6/10-04
Датум: 14. јуна 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81