gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама и допунама одлукео превозу у друмском саобраћају на територији општине Алибунар

На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'' 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/05 и 62/2006), члана 20. тачка 5. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ рој 129/07) и члана 15. тачка 6. и члана 40. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетој седници одржаној дана 14. јуна 2010. године,  доноси

 

О  Д   Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            У Одлуци о превозу у друмском саобраћају на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 17/2009), после члана 27. додаје се нови члан 27.а, који гласи:

 

         ''За линијски међумесни превоз путника на територији општине Алибунар одређују се следећа међумесна аутобуска стајалишта:

У Алибунару: Аутобуска станица Алибунар у Улици Братства и јединства број 6;

У Банатском Карловцу: Аутобуско стајалиште Банатски Карловац у Улици Немањиној број 50 са обе стране;

У Николинцима: Аутобуско стајалиште Николинци у Улици главној број 44 и 49;

У Владимировцу: Аутобуско стајалиште Владимировац 1 на углу улица Цара Лазара и Баштенске са обе стране; Аутобуско стајалиште Владимировац 2 на углу улица Цара Лазара и Сутјеске и углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића; Аутобуско стајалиште Владимировац 3 на углу улица Цара Лазара и Михаја Еминескуа;

У Локвама: Аутобуско стајалиште Локве у Улици маршала Тита број 107 са обе стране;

У Јаношику: Аутобуско стајалиште Јаношик 1 у Улици Чмеликовој број 54 са обе стране; Аутобуско стајалиште Јаношик 2 у Улици Жарка Зрењанина број 67 са обе стране;

У Селеушу: Аутобуско стајалиште Селеуш 1 у Улици маршала Тита број 125 са обе стране; Аутобуско стајалиште Селеуш 2 на углу улица Маршала Тита и Школске са обе стране;

У Иланџи: Аутобуско стајалиште Иланџа у Улици Милоша Црњанског код бројева 90 и 91;

У Новом Козјаку: Аутобуско стајалиште Нови Козјак у Улици светог Саве бб (код парка) са обе стране;

У Добрици: Аутобуско стајалиште Добрица на углу улица Свегог Саве и Жарка Зрењанина са обе стране;

На Девојачком бунару: Аутобуско стајалиште Девојачки бунар код спортског терена са обе стране.

 

Члан 2.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 34-5/10-04
Датум: 14. јуна 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81