gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/2005) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 

         Разрешава се Ардељан Тодор са функције председника Управног одбора Дома здравља Алибунар.

 

         Именује се Адријан Живку на функцију председника Управног одбора Дома здравља Алибунар, до истека мандата Управног одбора Дома здравља Алибунар.

 

         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-4/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81