gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора Дома здравља Алибунар

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/2005) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

 

Именује се Виорел Жура из Алибунара на функцију директора Дома здравља Алибунар, на период од четири године.

Мандат почиње да тече од 20. априла 2010. године.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-6/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81