gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о престанку важења Закључка Скупштине општине Алибунар број 463-81/90-05 од 27. априла 1990. године

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЗАКЉУЧКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР БРОЈ 463-81/90-05 ОД 27. АПРИЛА 1990. ГОДИНЕ

 

Члан 1.

Овом Одлуком се утврђује престанак важења Закључка Скупштине општине Алибу-нар, донет на седницама Већа удруженог рада и Већа месних заједница СО Алибунар, од 27. априла 1990. године заведен под бројем 463-81/90-05.

 

Члан 2.

Престанком важења Закључка из члана 1. ове Одлуке престаје право коришћења кори-сника пословног простора одређених Закљу-чком.

 

Члан 3.

Пословни простор одређен Закључком из члан 1. ове Одлуке преноси се на коришћење и располагање општини Алибунар.

 

Члан 4.

Право коришћења пословног простора од стране корисника који тренутно користе пословни простор биће регулисано у складу са позитивним прописима.

 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 463-5/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81