gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о утврђивању економског интереса општине Алибунар за продужење закупног рока на грађевинским парцелама у К.О. Банатски Карловац топ.бр. 821/2 и 821/5

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ЗАКУПНОГ РОКА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПАРЦЕЛАМА У
К.О. БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ ТОП.БР. 821/2 И 821/5

 

Члан 1.

Овом Одлуком се утврђује економски интерес општине Алибунар да се одобрава ПП Д.о.о. ''Тим'' и ПП Д.о.о. ''ТС Соех'' из Банатског Карловца продужење закупног рока за закупљене парцеле у к.о. Банатски Карловац, топ.бр. 821/2 и топ.бр. 821/5 на период од 60 година, закупњене по основу уговора о закупу грађевинског земљишта, број ОВ 1103/2003 и ОВ 2807/08.

 

Члан 2.

Продужење рока закупа се одобрава због заједничког инвестирања закупаца у изградњи новог производног поговна на закупљеним парцелама из члана 1. ове Одлуке и запошљавања радника искључиво са територије општине Алибунар.

 

Члан 3.

Продужење закупног рока се условљава тако да се закупци обавезују да изградњу новог производног погона почињу у законском року.

 

Члан 4.

У слуачју да изградња новог производног погона не почиње у законском року, рок закупа се неће продужавати.

 

Члан 5.

Сви односи који настају дејством ове Одлуке регулисаће се посебним уговорима између закупаца и општине Алибунар.

 

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-7/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

 

 

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81