gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о укидању Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 20. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 30. став 1. Закона о ту-ризму („Службени гласник РС“ број 36/2009), члана 27. Закона о јавним служама („Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 15. тачка 17. и члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УКИДАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

Члан 1.

            Укида се Туристичка организација општине Алибунар основана Одлуком Ску-пштине општине Алибунар број 332-8/97-01 од 27. јуна 1997. године („Службени лист општи-не Алибунар“ број 4/97).

 

Члан 2.

            Даном ступања на снагу ове одлуке пре-стају функције и овлашћења директора, Упра-вног одбора и Надзорног одбора Туристичке организације општине Алибунар.

 

Члан 3.

            Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе акта Туристичке организације општине Алибунар.

 

Члан 4.

            Права и обавезе настале пословањем Туристичке оргнизације општине Алибунар преузима општина Алибунар.

            Покретна и непокретна имовина која је је у власништву Туристичке организације општине Алибунар, односно на којој Туристи-чка организација општине Алибунар има право коришћења прелази у власништво Општине Алибунар, односно преноси се право кори-шћења у корист Општине Алибунар.

 

Члан 5.

            Дуговања и потраживања настала радом Туристичке организације оштине Алибунар преузима Буџет општине Алибунар.

 

Члан 6.

            На основу ове Одлуке извршиће се гашење жиро-рачуна Туристичке организације општине Алибунар.

 

Члан 7.

            Послове Туристичке организације општине Алибунар обављаће надлежни секре-таријат Општинске управе општине Алибунар.

 

Члан 8.

            На основу ове Одлуке извршиће се брисање Туристичке организације општине Алибунар из регистра код надлежног органа.

 

Члан 9.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 332-2/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81