gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 6. тачка 3. Закона о фи-нансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/06), члана 20. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''службени лист општине Алибунар'' бр. 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници одржаној дана 20. арпила 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

Члан 1.

         У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 8/06 и 8/09), у Тарифном броју 2, после тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи:

  • ''4. компјутерске игре – 200 динара.''

 

Члан 2.

         Под тарифним бројем 5, постојећи став 3. се брише.

 

Члан 3.

         Под тарифним бројем 8, став 1. тачка 6. мења се и гласи:

  • ''6. пословне јединице правних лица, осим тачке 1. став 1. и 2. став 1. као и пословне јединице предузетника, по једној пословној јединици:
  • Алибунар, Банатски Карловац, Владимировац – 2.500,00 динара,
  • Остала насељена места – 1.500,00 дианра.''

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар, а примењиваће се за обрачун такси за 2010. годину и надаље.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-18/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81