gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој XVI седници одржаној 30. новембра 2009. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

 

I

            Разрешава се Митровић Снежана из Банатског Карловца са функције члана Школског одбора ОШ „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, из реда представника  родитеља.

Именује се Поповић Горица из Банатског Карловца на функцију члана Школског одбора ОШ „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, из реда представника  родитеља.

 

II

            Мандат члана Шкослког одбора траје до истека мандата Школског одбора.

 

III

            Ово Решење објављивити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-2/10-04
Датум: 30. новембар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81