gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/2005) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 

Разрешава се Ђорђе Цветковић са функције члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, на лични захтев.

Именује се Саша Цветковић на функцију члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, до истека мандата Управног одобра Дома здравља Алибунар.

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-3/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81