gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању комисије за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица на територији Општине Алибунар

На основу члана 44. Статута општине Алибунар („Службени лист општне Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР

 

I

Образује се Комисија за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица на територији општине Алибунар у саставу:

  1. Душан Јовановић – председник
  2. Ивица Росић – заменик председника
  3. Биљана Враговић – члан
  4. Илија Пенца – члан
  5. Саша Цветковић – члан
  6. Ђорђе Цветковић – члан
  7. Весна Слепчевић – члан

 

II

Задатак Комисије је да се ангажује на решавању проблема избеглица и интерно расељених лица на територији општине Алибунар, као и сарадња са Комесаријатом за избеглице Републике Србије и другим институцијама ради побољшања положаја избеглих и интерно расељених лица на територији општине Алибунар.

 

III

Комисија има право на накнаду за рад. Висину накнаде одредиће Комисија за кадровска, администртивна питања и радне односе.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу опшштине Алибунар“

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-6/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81