gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Турист Алибунар “ Алибунар у оснивању

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „ТУРИСТ АЛИБУНАР“ Алибунар број 023-1/10-04 од 26. фебруара 2010. године и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године доноси

 

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТУРИСТ АЛИБУНАР “ АЛИБУНАР У ОСНИВАЊУ

 

            Именује се Људмила Устић из Владимировца на функцију вршиоца дужност директра Јавног предузећа „ТУРИСТ АЛИБУНАР“ Алибунар у оснивању.

            Именованa ће ову функцију обављати до именовања директора, а најдуже годину дана.

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-4/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81