gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о доношењу плана детаљне регулације „Пољопривредно газдинство – Стојанов Златибор“ - Николинци

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' број 12/2008 и 13/2009) и члана 113.  Пословника Скупштине општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' број 5/2009), Скупштина општине Алибунар, на Осамнаестој седници одржаној 26. фебруара 2010. године, доноси

 

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО – СТОЈАНОВ ЗЛАТИБОР“ - НИКОЛИНЦИ

 

Члан 1.

            Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације ``Пољопривредно газдинство – Стојанов Златибор`` - Николинци (у даљем тексту: План), који је израђен од стране ``Кућа Стил`` ДОО Свилајнац, улица Ж.Ј. Шпанца б.б., од октобра 2009. године.

Члан 2.

            План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.

Текстуални део садржи:

I           Увод

II         Правни и плански основ за израду плана

III        Оцена постојећег стања

IV        Концепција и пропозиције развоја, заштите и уређења простора из Просторног плана         општине Алибунар

V         Циљеви уређења, изградње и основни програмски елементи

VI        Подела обухвата Плана са описом границе

VII      Концепт просторне организације са поделом на урбанистичке целине

VIII     Планирана саобраћајна инфраструктура

IX        Правила уређења

 1. Подела земљишта обухваћеног Планом на површину јавне намене и површину предвиђену за грађевинско подручје
 2. Подела на урбанистичке целине и зоне одређене Планом
 3. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простор за паркирање возила са комуналном инфраструктуром
 4. Уређење зелених површина
 5. Услови заштите
 6. Средњирочни програм уређивања јавног грађевинског земљишта

X         Правила грађења

 1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима одређеним Планом
 2. Услови за формирање грађевинске парцеле
 3. Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
 4. Дозвољени степен заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
 5. Дозвољена спратност и висина објеката
 6. Дозвољена међусобна удаљеност објеката и објеката од граница парцеле
 7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
 8. Услови и начин обзебеђивања приступа парцели и простор за паркирање возила
 9. Услови заштите суседних објеката
 10. Архитектонско и естетско обликовање објеката
 11. Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру
 12. Услови за озелењавање простора
 13. Планирана препарцелација

Графички део садржи:

XI        ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

 1. Шира диспозиција простора обухваћеног Планом
 2. Извод из Просторног плана општине Алибуанар – План намене површина за насељено место Николинци
 3. Катастарско-топографски план, са границом подручја обухваћеног Планом              1:500
 4. Постојеће стање објеката и инфраструктуре                                 1:500
 5. Подела на урбанистичке целине и зоне                                         1:500

XII      ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

 1. Планиране трасе јавне комуналне инфраструктуре и регулација површина јавне намене     1:500
 2. Заштита животне средине   1:500
 3. Планирана препарцелација 1:500

Документација Плана садржи услове надлежних предузећа и осталу документацију.

            Текстуални и графички део Плана су увезани и заједно чине целину.

 

Члан 3.

            План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду (''Службени гласник РС'', број 75/03).

Члан 4.

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-8/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81