gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

 

На основу члана 87. Закона о заштити животне средине (``Сл. гласник РС``, бр. 135/04 и 36/09), члана 1. Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 109/09), члана 15. став 1. тачка 12) и члана 40. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници одржаној дана 26. фебруара 2010. године донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.

            Овом Одлуком се утврђује Накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем тексту: Накнада).

Члан 2.

            Критеријуми за утврђивање Накнаде су:

  1. површина за коришћење стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за становање, односно обављање пословне делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката (у даљем тексту: непокретност)
  2. остварени приход од активности које утичу на животну средину (у даљем тексту: активности), тј. износ који правно лице, односно предузетник оствари од продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и иностранству. Уколико правно лице, односно предузетник обавља активности на територији више јединица локалне самоуправе, накнада се утврђује сразмерно оствареном приходу на територији општине Алибунар

Члан 3.

            Накнада се одређује у следећим износима, на месечном нивоу, по Критеријумима за утврђивање Накнаде из тачке 1. претходног члана:

  • 0,5 динара/м2 за коришћење стамбених зграда и станова, намењених и подобних за становање
  • 1 динара/m2 за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности привредних субјеката
  • 0,25 динара/m2 за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката

            Земљиште из става 1. алинеја трећа овог члана, је земљиште на којем није изграђен објекат или на којем постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем се не налази непокретност из става 1. алинеја друга овог члана.

            Земљиште из става 1. алинеја трећа овог члана не обухвата пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште.

 

Члан 4.

            Одређује се Накнада у износу од 0,1% оствареног прихода на годишњем нивоу, по Критеријумима за утврђивање Накнаде из тачке 2. члан 2. ове Одлуке.

            Активности које утичу на животну средину и за које се наплаћује Накнада из претходног става, су одређене чланом 2. Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 109/09).

 

Члан 5.

            Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу.

Члан 6.

            Обрачун и наплату прописаних Накнада врши Секретаријат за финансије Општинске управе општине Алибунар - Одсек за пореску локалну администрацију (у даљем тексту: Одсек за пореску локалну администрацију).

            Накнада из члана 3. ове Одлуке  се плаћа до 20. у месецу за претходни месец, на основу Решења које обвезник добија од Одсека за пореску локалну администрацију.

            Накнада из члана 4. ове Одлуке се плаћа најкасније до краја месеца октобра за текућу годину, на основу Решења које обвезник добија од Одсека за пореску локалну администрацију.

 

Члан 7.

            Средства наплаћене Накнаде из става 3. и 4. ове Одлуке су приход Фонда за заштиту животне средине, као посебног евиденционог рачуна у оквиру Буџета општине Алибунар. Средства се користе наменски за заштиту и унапређивање животне средине према програмима коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине.

 

Члан 8.

            Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ``Сл. листу општине Алибунар``.

Република Србија
АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-17/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

Душан Јовановић с.р. 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81