gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о приступању активностима на раскиду уговора о закупу између Општине Алибунар и Холдинг компаније ''Interspeed'' А.Д. из Београда

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на својој XVIII седници од 26.02.2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ АКТИВНОСТИМА НА РАСКИДУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ''INTERSPEED'' А.Д.
ИЗ БЕОГРАДА

I

         Овом Одлуком се приступа активностима на раскиду уговора о закупу грађевинског земљишта у к.о. Алибунар, закључен између општине Алибунар и Холдинг компаније ''INTERSPEED'' А.Д. Београд, дана 19.02.2007. године, оверен пред Општинским судом у Алибунару, бр. ОВ. 2179/07.

 

II

         Претходне активности на раскиду уговора предузеће надлежни секретаријат Општинске управе у складу са чланом 17. Уговора о закупу.

 

III

         У случају да се раскид уговора не може остварити под условом предвиђеним чланом 17. Уговора о закупу, општина Алибунар ће покренути поступак пред надлежним судома ради раскида уговора.

 

IV

         Ако се покрене поступак за раскид уговора пред надлежним судом, општину Алибунар ће заступати лице које одређује Председник општине својом одлуком.

 

V

         Активности на раскиду уговора о закупу ће се предузети одмах након ступања на снагу ове Одлуке.

 

VI

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-4/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81