gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о оснивању Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу  члана  4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 15. алинеја. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08), Скупштина општине Алибунар, на  Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године, доноси

 
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 
Члан 1.
Оснива се Јавно предузеће ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' Алибунар (у даљем тексту: Јавно предузеће), ради унапређења и промоције туризма у општини Алибунар и израде и подстицања програма изградње туристичке инфрастурктуре и уређења простора.
 
II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Члан 2.
            Оснивач Јавног предузећа је општина Алибунар у чије име оснивачка права врши Скупштина општине Алибунар,  Трг слободе бр.4, Алибунар ( у даљем тексту: оснивач).
 
Члан 3.
            Пословно име Јавног предузећа гласи: Јавно предузеће ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' Алибунар.
            Скраћено име Јавног предузећа гласи: ЈП ''ТУРИСТ АЛИБУНАР''.
            Седиште Јавног предузећа је у Алибунару, Трг слободе брОЈ 5.
 
III ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Члан 4.
                   Основна делатност предузећа је:
75130 – уређивање и допринос успешнијем пословању привреде.
Остале делатности предузећа:
63300 – делатност путничких агенција и туроператора; помоћ                туристима, на другом месту непоменута
22150 – Остала издавачка делатност
51180 – Посредовање у специјализованој продаји посених производа или групе производа на другом месту непоменуте
 52480 – Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
55110 – Хотели и мотели, с рестораном
55120 – Хотели и мотели, без ресторана
55211 – Дечја и омладинска одмаралишта
55212 – Планинарски домови и куће
55220 – Кампови
55231 – Радничка одмаралишта
55232 – Туристички смештај у домаћој радиности
55233 – Остали смештај за краћи боравак
55300 – Ресторани
55400 – Барови
55510 – Кантине 
55520 – Кетеринг
70310 – Агенције за некретнинте (посредовање у куповини, продаја и изнајмљивање)
74130 – Истраживање тржишта и испитиање јавног мњења
74401 – Приређивање сајмова
74402 – Остале услуге рекламе и пропаганде
92330 – Вашарске активности
92340 – Остале забавне активности, на другом месту непоменуте
92720 – Остале рекреативне активности, на другом месту непоменуте
 
Јавно предузеће може, поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности које служе делатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности у мањем обиму или повремено
 
Члан 5.
Јавно предузеће не може променити своју делатност, седиште и пословно име, нити вршити статусне промене без сагласности оснивача.
 
IV  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Члан 6.
            Јавно предузеће је правно лице и има права да у правном промету закључује све уговоре и предузима правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.
            Јавно предузеће има сва овлашћења у правном промету са трећим лицима.
            Јавно предузеће одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
 
Члан 7.
            Статутом Јавног предузећа ближе се уређују питања унутрашње организације, делокруга рада органа и друга питања од значаја за пословање Јавног предузећа.
 
 
V OСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 8.
            Средства за обављање делатности из члана 4. став 1. ове Одлуке обезбеђују се од стране оснивача, непосредно од корисника и из других извора финансирања у складу са законом.
 
Члан 9.
            Средства за рад предузећа обезбедиће оснивач.
 
Члан 10.
            Оснивач може у току рада и пословања предузећа улагати као допунске улоге ствари, права и новчана средства.
Вредност уложених ствари и права исказује се у новчаном облику.
 
Члан11.
            У току пословања, јавно предузећа може стицати покретну и непокретну имовину, новчана средства, хартије од вредности, укључујући и право коришћења средстава у државној својини, односно добара од општег интереса.
 
Члан 12.
            Предмет продаје у поступку приватизације може бити 70% од укупног капитала Јавног предузећа.
            У Јавном предузећу капитал за стицање акција без накнаде износи највише 30% капитала који се приватизује.
            Капитал који се без накнаде преноси запосленима у Јавном предузећу, а који се приватизује методом јавног тендера, односно методом јавне аукције не може бити већи од 15% капитала који се приватизује.
 
VI ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Члан 13.
            Органи Јавног предузећа су:
  1. управни одбор, као орган управљања;
  2. директор, као орган пословођења,
  3. надзорни одбор, као орган надзора
  4.  
Члан 14.
Управни одбор је орган управљања предузећа и има пет чланова које именује и разрешава oснивач.
Управни одбор чини три представника oснивача и два представника из реда запослених у Јавном предузећу.
Председник и чланови Управног одбора се именују на период од четири године.
Члан 15.
            Управни одбор обавља следеће послове:
-     утврђује пословну политику;
            -    доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм пословања Јавног предузећа;
-     доноси Статут Јавног предузећа;
-     одлучује о смањењу и повећању основног капитала,
-     одлучује о оснивању зависног друштва капитала,
-     усваја Извештаје о пословању јавног предузећа и годишњи обрачун;
-     одлучује о расподели добити;
-     доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања,
-     одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела у другом предузећу, односно привредном друштву,
-     обавља и друге послове утврђене законом, овом одлуком и Статутом.
 
Члан 16.

            Директора Јавног предузећа именује и разрешава оснивач.

            Директор Јавног предузећа се именује на период од четири године.
            Директор заступа и представља Јавно предузеће и одговоран је за законитост у раду Јавног предузећа.
            Оснивач може, до именовања директора Јавног предузећа, да именује вршиоца дужности директора, најдуже до једне године.
           
Члан 17.
            Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана које именује и разрешава oснивач.
            Надзорни одбор чине два представника оснивача и један представник из реда  запослених у Јавном предузећу.
            Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
 
Члан 18.
            Надзорни одбор врши надзор над пословањем Јавног предузећа, прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун, даје  предлог за расподелу добити и подноси извештај о резултатима надзора Управном одбору Јавног предузећа и Оснивачу.
           
VII  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
 
Члан 19.
            Ради обезбеђивања заштите општег интереса, oснивач даје сагласност на:
            - Статут,
            - давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса,
            - располагање  имовином веће вредности;
            - улагање капитала;
            - статусне промене,
            - акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на Програм и Одлуку о својинској трансформацији и
            - друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса.
 
Члан 20.
            Јавно предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.
            За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Јавног предузећа, Јавно предузеће одговара целокупном својом имовином.
            Оснивач не одговара за обавезу Јавног предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
 
VIII  ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 21.
            Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти.
            Статут је основни општи акт којим се утврђују најважнији односи и питања у Јавном предузећу.
 
Члан 22.
            Други општи акти Јавног предузећа су правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.
            Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом.
            Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа.
           
IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
Члан 23.
            Јавно предузеће ће у оквиру обављања своје делатности посебну пажњу обратити заштити животне средине и доносити мере у складу са прописима који регулишу ову област.
            Јавно предузеће ће Статутом ближе утврдити мере и средства заштите радне и животне средине.
 
X ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
 
Члан 24.
            У Јавном предузећу запослени остварују право на штрајк у складу са одредбама закона и колективног уговора.
 
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 25.
            Управни одбор дужан је да у року од  30  дана од дана доношења ове одлуке донесе Статут Јавног предузећа.
 
Члан 26.
            Јавно предузеће почиње са радом даном  уписа у Регистар привредних субјеката.
           До уписа предузећа у Регистар из става 1. овог члана и почетка рада предузећа, функцију управљања и руковођења вршиће органи предузећа у оснивању, а које именује Скупштина општине Алибунар.
 
 
Члан 27.
            Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-1/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81