gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), члана 15. став 1. тачка 5. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на седници одржаној дана 18. децембра 2009. године донела је

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се оснива Фонд за заштиту животне средине општине Алибунар (у даљем тексту: Фонд), као посебан евиденциони рачун у оквиру буџета општине Алибунар, како би се поједина буџетска примања и издаци у области заштите животне средине водили одвојено, ради остваривања циљева предвиђених законом и другим прописима и актима.

Члан 2.

Фонд се оснива ради остваривања циљева у области заштите животне средине предвиђених зако-ном и другим прописима, односно општим и другим актима локалне самоуправе или међународним споразумом.

Фонд се оснива на неодређено време.

Члан 3.

Фонд се финансира из:

  • апропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу годину;
  • наменских примања буџета, која су дефинисана као наменска примања Фонда;
  • примања која проистичу из управљања ликвидним средствима Фонда,
  • из других средстава у складу са законом.

Обавезе Фонда се измирују из средстава Фонда.

Члан 4.

Фондом управља Општинско веће општине Алибунар.

Председник Општине као председник Општинског већа располаже средствима Фонда.

По евентуалном укидању Фонда, средства Фонда остају средства буџета општине Алибунар.

Члан 5.

Средства Фонда се користе наменски за заптиту и унапређивање животне средине, сагласно утврђеном Програму коришћења средстава Фонда.

Члан 6.

Плаћање на терет Фонда се врши до нивоа средстава расположивих у Фонду, а обавезе се преузимају у оквиру реално планираних примања Фонда.

Стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Фонда обављају секретаријати Општинске управе општине Алибунар, надлежни за послове заштиту животне средине, финансије и имовинскоправне послове.

На крају текуће године, неискоришћена средства са рачуна Фонда се преносе у наредну годину.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-49/09-04
Датум: 18. децембар 2009. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81