gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о превозу у друмском саобраћају на територији општине Алибунар

На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'' 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/05 и 62/2006), члана 20. тачка 5. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ рој 129/07) и члана 15. тачка 6. и члана 40. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Шеснаестој седници одржаној дана 30. новембра 2009. године, доноси

О Д   Л У К У
О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I -  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се организација и начин обављања јавног превоза, превоза за сопствене потребе лица и ствари који се обавља на територији општине Алибунар.

Члан 2.

Јавни превоз путника може се обављати као линијски, ванлинијски и ауто-такси превоз.

Члан 3.

Превоз у друмском саобраћају обавља се возилима која испуњавају услове утврђене Законом о превозу у друмском саобраћају, прописима о безбедности саобраћаја на путевима и прописима о стандардима за поједине врсте возила.

Члан 4.

У возилу којим се обавља превоз у друмском саобраћају, осим путничког аутомобила у својини грађанина, којим грађанин врши превоз за личне потребе и путничког аутомобила којим се обавља ауто-такси превоз, мора се налазити путни налог попуњен на прописан начин, оверен и потписан од стране овлашћеног лица и лица одговорног за контролу техничке исправности возила.

Члан 5.

Возило којим се обавља превоз у друмском саобраћају, осим путничких аутомобила у својини грађана, мора бити прописно обележено у смислу члана 5. Закона о превозу у друмском саобраћају, односно не сме имати други натпис осим ознаке фирме или назива власника возила.

Члан 6.

Јавни превоз путника и ствари може обављати предузеће, друго правно лице и предузетник, који су регистровани за обављање те врсте превоза.

Линијски превоз путника може обављати предузеће или друго правно лице регистровано за обављање те врсте превоза и мора испуњавати услове утврђене Законом о превозу у друмском саобраћају и овом Одлуком.

Превоз за сопствене потребе може обављати предузеће, друго правно лице, предузетник и грађанин ако испуњава услове утврђене Законом о превозу у друмском саобраћају и овом Одлуком.

II -  ЈАВНИ ПРЕВОЗ

1. Заједничке одредбе

Члан 7.

Линијски превоз путника може обављати предузеће или друго правно лице (у даљем тексту: превозник) које је власник најмање три регистрована аутобуса.

Ванлинијски превоз путника може обављати превозник који има најмање једно регистровано возило (аутобус или путнички аутомобил са девет седишта, рачунајући и седиште возача) за превоз путника.

Јавни линијски и ванлинијски превоз ствари може обављати превозник који има најмање једно регистровано моторно возило за превоз ствари.

Члан 8.

Јавни превоз путника и ствари може обављати превозник који има обезбеђен паркинг простор за сва возила којима обавља превоз.

Члан 9.

Јавни превоз путника и ствари обавља се у складу са овом Одлуком и општим условима превоза.

Општи услови превоза садрже нарочито: зашти-тно време, начин и услове пријема путника у аутобус на аутобуским станицама и аутобуским стајали-штима, повластице за превоз одређених путника, услове за пријем и чување пртљага и ствари који су примљени на превоз, правила коришћења возила и услове ускраћивања превоза (забрана пушења, узнемиравање путника и возача и сл.), врсте накнада и доплата за посебне услуге, могућност коришћења прелазних возних карата, начин упознавања кори-сника превоза са условима превоза и слично.

Заштитно време је временски интервал у коме се не може извршити регистрација нових линија – полазака, а које се односи на време пре и после регистрованих линија и то 15 минута пре и после регистроване линије у претходном регистрационом периоду.

Општи услови превоза морају бити објављени у средствима јавног информисања или на други одговарајући начин.

Превозник и посада возила дужни су на захтев корисника превоза дати на узвид опште услове превоза.

Члан 10.

У возилу којим се обавља јавни превоз путника, ако посебним прописима није другачије одређено, не могу се превозити деца испод шест година старости без пратиоца, лица оболела од заразних болести, лица у напитом стању, животиње, посмртни остаци, експлозиви, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће, заразне материје и органски пероксиди.

Члан 11.

У возилу којим се обавља јавни превоз ствари, мора се, за све време превоза, налазити товарни лист, односно други документ који садржи све податке о роби која се превози.

2. Линијски превоз

Члан 12.

Линијским превозом путника сматра се превоз путника који се обавља на истом превозном путу, свакодневно, односно истог дана у недељи, у исто време и са истим местима укрцавања и искрцавања путника.

Линијски превоз путника обавља се као:

градски превоз, на територији града, односно насељеног места;

приградски превоз, између два или више насељених места на територији општине.

Члан 13.

Превозник може отпочети и обављати јавни превоз у линијском градском и приградском саобраћају, ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ о исправности возила.

Превозник је дужан осам дана пре отпочињања линијског превоза да обавести кориснике превоза путем средстава јавног информисања или да на други начин објави ред вожње.

Члан 14.

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње подноси се Општинској управи Алибунар, 30 дана пре почетка обављања линијског превоза.

Општинска управа Алибунар дужна је да у року од 15 дана oд дана пријема захтева овери и региструје ред вожње.

Ред вожње у градском и приградском превозу оверава се са роком важења oд годину дана и почетком примене од 1. јуна текуће године.

Регистар оверених редова вожње води се код Општинске управе Алибунар.

Члан 15.

Уз захтев за регистрацију реда вожње превозник је дужан да поднесе:

доказ да је регистрован за обављање ове делатности,

предлог реда вожње за сваку линију са временом поласка,

доказ о испуњавању услова предвиђених Законом,

подаци о могућностима коришћења стајалишта.

Члан 16.

Превозник се мора придржавати регистрованог и овереног реда вожње.

У току важења реда вожње, превоз се може привремено обуставити или изменити у случајевима предвиђеним чл.19. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају.

Превозник је дужан пре почетка обуставе превоза из ст.2. овог члана, да о томе обавести Општинску управу Алибунар, а кориснике превоза преко средстава информисања или на други одговарајући начин.

Члан 17.

Ред вожње, односно полазак из реда вожње брисаће се из регистра у случајевима предвиђеним чланом 20. став 1. Закона о превозу у друмском саобраћају.

Брисање реда вожње, односно поласка из регистрованог реда вожње врши Општинска управа Алибунар.

Превозник коме је брисан ред вожње, односно полазак из регистрованог реда вожње не може на тој релацији, у следећа два регистрациона периода, регистровати ред вожње са већим бројем полазака од броја полазака које има по извршеном брисању.

Члан 18.

Превозник је дужан у линијском превозу да прими сваког путника и ствари у границама расположивих места за путнике односно корисне носивости возила, ако законом није другачије одређено.

Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не могу се смештати у делу возила у коме се налазе места за превоз путника.

Члан 19.

Превозник може престати са обављањем лини-јског превоза под условом да је одјавио ред вожње, односно полазак из регистрованог реда вожње орга-ну надлежном за регистрацију и оверу реда вожње најкасније 30 дана пре престанка обављања лини-јског превоза и да је у истом року преко средстава јавног информисања или на други одговарајући на-чин најавио престанак обављања линијског превоза.

Превозник који је одјавио ред вожње из става 1. овог члана не може на тој релацији у следећа два регистрациона рока регистровати редове вожње са већим бројем полазака од броја полазака које има по извршеној одјави.

Члан 20.

Превозник је обавезан да превоз у линијском градском и приградском саобраћају започне са аутобуске станице у Алибунару.

Превозник из става 1. овог члана може започе-ти превоз и са стајалиша које решењем одреди на-длежна организациона јединица Општинске управе Алибунар, ако је то у интересу боље организације превоза и под условом да је аутобуско стајалиште унето у ред вожње.

Члан 21.

Превозник који користи аутобуску станицу, доставља аутобуској станици ред вожње за сваку линију 10 дана пре почетка обављања превоза на тој линији, а аутобуска станица истиче на видном месту ред вожње у складу са Законом.

Превозник који користи аутобуску станицу у обавези је да пре отпочињања превоза закључи уговор са Аутобуском станицом у Алибунару у коме ће се дефинисати међусобни односи, предвиђени Законом о друмском саобраћају.

Члан 22.

Возач аутобуса и кондуктер старају се о безбедном улажењу и излажењу путника у возило.

Инвалиди, стари и болесни путници, трудне жене и лица са децом до шест година старости имају првенство уласка у аутобус на предња улазна врата.

Лица из става 1. овог члана дужна су да после сваке завршене вожње прегледају аутобус и преузму заборављене и изгубљене ствари и исте уз записник предају овлашћеном раднику аутобуске станице.

Члан 23.

Путник за извршени јавни превоз плаћа накнаду о чему му превозник издаје возну карту и потврду за превоз путничког пртљага, како је Законом прописано.

Члан 24.

Путник у аутобусу може заузети само једно место.

Задржавање на предњој платформи је забрањено, а на задњој је дозвољено само ако у унутрашњости аутобуса нема места.

Члан 25.

У случају прекида саобраћаја или квара, путници могу изаћи на месту заустављања аутобуса.

Путници који су изашли због квара аутобуса, могу са истом картом наставити вожњу другим аутобусом којег је превозник обавезан да пошаље уместо неисправног аутобуса.

3. Аутобуска стајалишта

Члан 26.

Аутобуско стајалиште мора имати прописане ознаке и изграђену односно означену саобраћајну површину за заустављање аутобуса у насељеном месту, извод из реда вожње и испуњавати друге прописане услове.

Аутобуско стајалиште мора бити спојено са најближом пешачком стазом или тротоаром и обележено са прописаним саобраћајним знаком.

О изградњи и уређењу аутобуских стајалишта стара се предузеће којем су поверени послови одржавања локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима.

О државању и чишћењу аутоуских стајалишта стараће се:

- у Алибуанру: ДЈКП „Универзал“ Алибунар;

- у Банатском Карловцу: ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац;

- у Владимировцу: ДЈКП „Бунар“ Владимировац;

- у осталим насељеним местима на територији општине Алибунар: месне заједнице у тим насељеним местима.

Члан 27.

За линијски градски и приградски превоз путника на територији општине Алибунар одређују се следећа аутобуска стајалишта:

У Алибунару: Аутобуска станица у улици Братства и јединства број 6 и стајалишта у улици Железничка број 26 и 47 и улици Жарка Зрењанина број 96 и 97;

У Банатском Карловцу: аутобуска стајалишта у улици Немањина број 50 са обе стране, улици Алибунарски пут рој 12 и бб и у улици Немањиној бб (код МГМ „Југобанат“);

У Николинцима: аутобуско стајалиште у улици Главна број 132 и број 119, улица Главна број 44 и 49 и улица Главна број 2 и 1;

У Владимировцу: аутобуско стајалиште на углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића и углу улица Цара Лазара и Сутјеске, стајалиште на углу улица Цара Лазара и Михаја Еминескуа са обе стране и на углу улица Цара Лазара и Баштенске са обе стране;

У Локвама: аутобуско стајалиште у улици Маршала Тита број 107 са обе стране;

У Јаношику: аутобуско стајалиште у улици Чмеликовој 54 са обе стране и улици Жарка Зрењанина 67 са обе стране;

У Селеушу: аутобуско стајалиште у улици Маршала Тита 125 са обе стране и на раскрисници улица Жарка Зрењанина и Школска са обе стране;

У Иланџи: улица Милоша Црњанског код броја 44 и 35 и код броја 90 и 91 и Улица Саве Вељковића број 10 са обе стране;

У Новом Козјаку: аутобуско стајалиште у улици Светог Саве (код парка) бб, са обе стране;

У Добрици: у улици Светог Саве и Жарка Зрењанина са обе стрне и раскрсници улица Жарка Зрењанина и Михајла Пупина са обе стране;

На Девојачком Бунару: код спортског терена, са обе стране.

Члан 28.

Паркиралишта за теретна возила посебним решењем одређује надлежна организациона јединица Општинске управе општине Алибунар.

4. Ванлинијски превоз

Члан 29.

Ванлинијски превоз путника обавља се аутобусом или путничким аутомобилом са 9 седишта, рачунајући и седиште возача.

Члан 30.

Ванлинијски превоз путника и ствари обавља се на основу писменог уговора закљученог између превозника и корисника превоза, а којим се утврђује нарочито релација са утврђеним полазиштима и одредиштем; време обављања превоза; цена превоза и места укрцавања и искрцавања путника односно места утовара и истовара ствари.

У ванлинијском превозу путника, превозник може за једну вожњу закључити само један уговор. Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само у местима која су утврђена уговором из става 1. овог члана. Уговор на основу кога се обавља ванлинијски превоз путника и ствари мора бити закључен пре постављања возила за укрцавање путника у полазишту.

У ванлинијском превозу путника, осим ванлинијског превоза путника из члана 31. ове Одлуке, превозник мора да има доказ о уплати цене ванлинијског превоза – вожње утврђене уговором из става 1. овог члана за све време обављања превоза.

Члан 31.

Као ванлинијски превоз путника сматра се и превоз радника из места становања на посао и са посла, односно ђака и студената, из места стано-вања до школе и из школе, на основу писменог уго-вора, са посебним возним исправама (недељна, ме-сечна, годишња и сл) и без примања других путника.

Превозници који обављају ванлинијски превоз путника не смеју стајати ни примати путнике на аутобуском стајалишту за линијски превоз путника.

Члан 32.

У возилу којим се обавља ванлинијски превоз путника мора се налазити примерак уговора на основу кога се обавља превоз, општи услови превоза, списак путника за које је уговорен превоз и у доњем десном углу ветробранског стакла истакнут натпис: ''слободна вожња''.

Списак путника из става 1. овог члана мора бити закључен и оверен печатом превозника пре постављања возила за укрцавање путника у полазишту.

Списак путника из става 1. овог члана мора бити сачињен посебно за сваку вожњу садржану у уговору о превозу, и у њему се не може налазити већи број имена путника од броја расположивих места уписаних у саобраћајној дозволи возила.

5. Ауто- такси превоз

Члан 33.

Ауто-такси превоз путника обавља се путничким аутомобилом који има највише пет седишта, рачу-најући и седиште возача и најмање четворо врата.

У путничком аутомобилу којим се обавља ауто-такси превоз мора бити на видном месту за корисника превоза уграђен исправан, пломбиран и баждарен таксиметар са важећим роком употребе и истакнут назив ауто-такси превозника.

На крову путничког аутомобила којим се оба-вља ауто-такси превоз мора бити истакнут назив: ''ТAXI’’.

Члан 34.

Ауто-такси превоз путника може обављати предузеће, друго правно лице и предузетници ако испуњавају услове предвиђене Законом и овом Одлуком (у даљем тексту: такси превозник).

Члан 35.

За обављање ауто-такси превоза, предузетник, поред услова прописаних Законом, мора да испуњава и следеће услове:

да поседује возачку дозволу ''Б'' категорије;

да је власник путничког аутомобила или корисник возила по уговору о лизингу којим ће обављати такси превоз;

да има закључен уговор о коришћењу такси станице;

да има склопљен уговор о редовном одржавању возила са предузећем, другим правним лицем или предузетником о одржавању возила;

да има такси дозволу, коју мора увек за време рада да носи са собом;

да у возилу има противпожарни апарат, пломбиран и са важећим роком употребе;

да има истакнут ценовник услуга;

да на возилу нема других натписа осим назива фирме односно власника возила;

да обавља такси превоз само једним такси возилом за које има такси дозволу.

За обављање ауто-такси превоза путника, правно лице мора поред услога прописаних Законом да испуњава и следеће услове:

да је регистровано за обављање ауто-такси превоза у складу са Законом и овом Одлуком;

да има седиште на територији општине Алибунар;

да ауто-такси возач који је запослен у правном лицу испуњава услове из става 1. овог члана, осим алинеје 2. и 9.;

да има најмање једно моторно возило у власништву или по основу уговора о лизингу;

да постоји слободно место за ауто-такси возило у складу са Програмом из члана 41. ове Одлуке и

да моторно возило које поседује, испуњава ове услове у складу са Законом и овом Одлуком.

Члан 36.

Такси возач је обавезан:

да има такси дозволу која садржи: редни број регистра, име и презиме такси возача, адресу, лични број, слику, регистарски број, марку и топ возила, идентификациони број и назив асоцијације којој припада место за оверу такси дозволе;

да све измене везане за податке које садржи такси дозвола пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана наступања измена, у циљу уношења истих у регистар и такси дозволу;

да сваке године на дан издавања такси дозволе, а најкасније 30 дана од дана издавања, изврши продужење такси дозволе након обављеног естетског прегледа возила;

да у случају престанка обављања превоза или привременог обављања превоза поднесе захтев о одјави радње или за привремену обуставу рада и надлежном органу врати такси дозволу, а такси асоцијацији такси ознаку;

да приликом регистрације возила осигура путнике у јавном превозу.

Такси дозвалу и индентификациони картон издаје Оптинска управа – секретаријат надлежан за инспекциске послове.

Такси дозвола и индентификациони картон продужавају се сваке године.

Изглед и димензије такси исправа прописује Општинска управа.

Члан 37.

Такси превозник је обавезан да приликом отпочињања ауто-такси превоза укључи таксиметар и услуге изврши најкраћим путем до места опредељења путника, а цену превоза наплати на основу износа утврђеног радом таксиметра.

Такси превозник је обавезан да путнику изда рачун о извршеној услузи са уписаном релацијом и износом.

Члан 38.

Кад путник захтева да такси возило дође са такси станице на одређено место са кога ће вожња отпочети, накнаду за превоз не сноси путник од места на коме се возило налазило у тренутку позива.

Члан 39.

Такси возач који врши превоз лица дужан је да прими на превоз сваког путника или ствари у границама расположивих седишта.

За превоз пртљага наплаћује се посебна накнада према истакнутом ценовнику.

Члан 40.

Путничким аутомобилом којим се обавља ауто-такси превоз путника не може се обављати линијски превоз путника.

Члан 41.

У оквиру годишњег и вишегодишњег планирања потреба у јавном превозу путника и ствари на територији општине Алибунар, планирају се потребе за ауто-такси превозом.

Годишњи план потреба за ауто-такси превозом садржи број ауто-такси возила, чијим радом се задовољавају потребе за овом врстом превоза.

Годишњи план потреба за ауто-такси превозом на територији општине Алибунар доноси председник општине, у складу са саобраћајно-техничким условима крајем текуће за наредну годину, а на предлог секретаријата за грађевинско-комуналне послове, инспекцијске, правне и послове привреде, у сарадњи са представницима ауто-такси возача.

Потребан број ауто-такси возача утврђен годишњим планом преиспитује се у јуну месецу за наредну годину.

6. Такси станице

Члан 42.

Такси станице су одређене и уређене саобраћајне површине намењене за стајање такси возила.

Такси станице морају бити спојене са најближом пешачком стазом или тротоаром и обележене прописаним саобраћајним знаком.

На стајалишту се места за стајање такси возила обележавају хоризонталном сигнализацијом са ознаком ''ТАXI'' и вертикалним знаком ''Забрањено заустављање и паркирање'' и допунском таблом ''осим за ТАXI возила'', са укупним бројем такси места.

Члан 43.

Просторни положај локације такси станице одређују се решењем надележнг секретаријата у Општинској управи, у складу са просторно-планском документацијом.

О изградњи, уређивању и одржавању такси станица стара се предузеће надлежно за уређење грађевинског земљишта, које са такси превозницима закључује уговор о коришћењу такси станице.

Члан 44.

На такси станицама возила се паркирају по реду доласка и по истом реду врше пријем и превоз путника.

Путник на такси станици може користити такси возило по свом избору.

Члан 45.

Такси превозник може примати путнике на превоз и ван такси станице односно на местима где није забрањено заустављање и паркирање.

Такси превозник не сме стајати нити примати путнике на аутобуском стајалишту за линијски превоз путника.

III - ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ

Члан 46.

Предузеће, друго правно лице, предузетник и грађанин, корисник возила, може вршити превоз за сопствене потребе и то:

Превоз ствари за задовољавање потреба у обављању своје делатности;

Превоз својих радника или других лица у вези са вршењем послова из своје делатности, као и превоз чланова породица радника за одлазак на одмор или рекреацију.

Члан 47.

Превозом за сопствене потребе, у смислу ове Одлуке, сматра се и превоз лица који врше:

угоститељска предузећа, друга правна лица и предузетници који обављају угоститељску делатност, као и одмаралиша која превозе своје госте;

установе у области здравствене и социјалне заштите код превоза болесника;

туристичка предузећа, друга правна лица и предузетници који обављају туристичку делатност, кад на основу посебног уговора превозе групе туриста без успутног примања путника;

културне, просветне и спортске организације, удружења, заједнице и друге организације у тим областима кад превозе своје ученике, студенте, наставно особље, односно своје чланове;

предузетник који врши оспособљавање кандидата за возаче и

предузећа, друга правна лица и предузетници који врше погребне услуге.

Члан 48.

У аутобусу – возилу којим се обавља превоз за сопствене потребе мора се налазити списак радника и других лица оверен од стране корисника возила или други доказ о праву тих радника и лица за превоз.

На бочним странама или у доњем десном углу ветробранског стакла аутобуса и теретног моторног возила којим се обавља превоз за сопствене потребе, мора бити натпис: ''превоз за сопствене потребе''.

У теретном моторном возилу којим се обавља превоз ствари за сопствене потребе, мора бити документ (отпремница и сл.) из кога се може утврдити власник и врста ствари које се превозе.

IV – НАДЗОР

Члан 49.

Општинској управи поверено је вршење послова инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на основу Закона, у обављању локалног превоза путника и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза.

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши саобраћајни инспектор Општинске управи, који као овлашћено лице у вршењу послова инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на основу Закона којим се уређује локални превоз, има дужности и овлашћења из члана 44. и 44а Закона о превозу у друмском саобраћају.

Саобраћајни инспектор има право да, ради остваривања прегледа на путевима и улицама на територији општине Алибунар, зауставља возила, изузев возила одређених Законом.

Заустављање возила из претходног става врши се истицањем саобраћајног знака ''забрањен саобраћај свим возилима у оба смера'', на коме је уписано ''СТОП''.

V – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Превозник, односно физичко или правно лице коме је у вршењу јавног превоза или превоза за сопствене потребе искључено возило, дужан је да на месту паркирања које му је одређено, обезбеди возило.

Привремено одузето возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, чува се до правоснажног окончања прекршајног односно поступка за привредне преступе, о трошку власника односно лица од кога је привремено одузето.

Начин одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом из става 2. овог члана, прописано је Правилником о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа.

Члан 51.

Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице ако:

обавља превоз возилима која не испуњавају прописане услове (члан 3. Одлуке);

у возилу нема путни налог уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица (члан 4. Одлуке);

возило којим се обавља превоз није на прописан начин обележено (члан 5. Одлуке);

обавља превоз, а не испуњава услове из члана 6. ове Одлуке;

обавља јавни превоз ствари, односо линијски превоз путника, односно ванлинијски превоз путника супротно одредбама члана 7. ове Одлуке;

обавља јавни превоз противно општим условима превоза и ако не да на увид кориснику превоза опште услове превоза (члан 9.);

у возилу у којем обавља јавни превоз путника, превози лица и ствари супротно одредбама члана 10. ове Одлуке;

у возилу којим обавља јавни превоз ствари, нема товарни лист или други документ о стварима која се превозе (члан 11);

отпочне обављање линијског превоза без регистрованог и овереног реда вожње и без доказа о исправности возила (члан 13. став 1.);

не обавести кориснике превоза о почетку обављања линијског превоза (члан 13. став 2.);

се не придржава регистрованог и овереног реда вожње (члан 16. став 1.);

у току важења реда вожње привремено обустави линијски превоз супротно одредбама члана 16. став 2.;

пре почетка обуставе линијског превоза о томе не обавести Општинску управу Алибунар, односно кориснике превоза (члан 16. став 3.);

у линијском превозу не прими путнике и ствари у границама расположивих места за путнике, односно корисне носивости возила (члан 18. став 1.);

не обезбеди превоз пртљага истовремено са превозом путника (члан 18. став 2.);

не обавести кориснике превоза о престанку обављања линијског превоза сагласно члану 19. Одлуке;

обавља превоз супротно члану 20. ове Одлуке;

не истакне ред вожње сагласно члану 21. ове Одлуке;

обавља превоз супротно члану 22. ове Одлуке;

не изда возну карту односно потврду за превоз путничког пртљага (члан 23. Одлуке);

не обезбеди друго возило за превоз путника уместо поквареног, како је предвиђено у члану 25. Одлуке;

не изгради и обележи на прописан начин аутобуско стајалиште (члан 26. став 3, 4. и 5.);

ванлинијски превоз путника и ствари обавља противно одредбама члана 30. и 31. ове Одлуке;

у возилу којим обавља ванлинијски превоз путника нема примерак уговора на основу кога се обавља превоз, опште услове превоза, списак путника за које је уговорен превоз, у доњем десном углу ветробранског стакла истакнут натпис: ''слободна вожња'' и путни налог (члан 32. став 1.);

у обављању ванлинијског превоза путника не закључи и не овери печатом превозника списак путника пре постављања возила (члан 32. став 2.):

је у обављању ванлинијског превоза путника сачинило списак путника противно одредби члана 32. став 3. Одлуке;

ауто такси превоз путника обавља супротно одредбама члана 33. ове Одлуке;

такси возач не поступи по члану 36. Одлуке;

у вршењу ауто-такси превоза не укључи таксиметар, или не изврши услугу најкраћим путем, или не наплати цену превоза на основу износа утврђеног радом таксиметра (члан 37. став 1.):

не изда рачун о извршеној услузи, сходно члану 37. став 2. Одлуке;

не прими путнике сагласно члану 39. Одлуке;

путничким аутомобилом којим обавља ауто-такси превоз обавља линијски превоз (члан 40.);

такси превоз путника обавља супротно члану 44. Одлуке;

прима путнике на аутобуским стајалиштима за линијски превоз путника (члан 45. став 2.);

превоз за сопствене потребе обавља противно одредбама члана 47. и 48. ове Одлуке;

не заустави возило на знак ''стоп'' (члан 49. став 3. и 4. ове Одлуке).

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара и одговорно лице у предузећу односно у другом правном лицу.

Члан 52.

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 250..000,00 динара казниће се за прекршај предузетник, односно превозник који обавља ванлинијски превоз путника и такси превозник ако учини прекршаје наведене у члану 50. ове Одлуке.

Члан 53.

Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај грађанин ако:

обавља превоз возилом које не испуњава прописане услове из Закона (члан 3. Одлуке);

у возилу нема путни налог уредно попуњен, оверен и потписан од овлашћеног лица (члан 4. Одлуке);

возило којим се обавља превоз није на прописан начин обележено (члан 5. Одлуке);

обавља превоз, а не испуњава услове из члана 6. ове Одлуке;

не плати накнаду за обављен превоз (члан 23. Одлуке);

обавља превоз путника супротно одредбама члана 34. и 35. ове Одлуке;

наплати накнаду за обављен превоз, без укључивања таксиметра (члан 37. Одлуке);

не плати накнаду за превоз пртљага (члан 39. став 2. Одлуке);

превоз за сопствене потребе обавља противно одредбама члана 47. ове Одлуке;

превоз за сопствене потребе обавља противно одредбама члана 48. ове Одлуке;

не заустави возило на знак ''стоп'' (члан 49. став 4 Одлуке).

Члан 54.

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се предузеће, правно лице, односно предузетник и ауто-такси превозник који обавља ванлинијски превоз путника ако:

у возилу нема путни налог уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица (члан 4. Одлуке);

возило којим се обавља превоз није на прописан начин обележено (члан 5. Одлуке);

обавља превоз, а не испуњава услове из члана 6. ове Одлуке;

ванлинијски превоз путника и ствари обавља противно одредбама члана 31. став 2. ове Одлуке;

у возилу којим обавља ванлинијски превоз путника нема: примерак уговора на основу којег се обавља превоз, опште услове превоза, списак путника за који је уговорен превоз и у доњем десном углу ветробранског стакла истакнут натпис ''слободна вожња'' и путни налог (члан 32. став 1.);

у обављању ванлинијског превоза путника није закључило и оверило печатом превозника списак путника пре постављања возила (члан 32. став 2. Одлуке;

је у обављању ванлинијског превоза путника сачинила списак путника противно одредби члана 32. став 3. Одлуке;

ауто-такси превоз обавља без уграђеног, исправног, пломбираног и баждареног таксиметра са важећим роком употребе и истакнутим називом ауто-такси превозника (члан 33. став 2.);

ауто-такси превоз обавља без истакнутог назива ''ТАХI'' на крову путничког аутомобила (члан 33. став 2.);

врши превоз путника супротно одредбама члана 34. ове Одлуке;

у вршењу ауто-такси превоза не укључи таксиметар, не изврши услугу најкраћим путем и не наплати цену превоза на основу износа утврђеног радом таксиметра (члан 36. став 1.);

не изда рачун о извршеној услузи сходно члану 387. став 2. Одлуке;

путничким аутомобилом којим обавља ауто-такси превоз обавља линијски превоз (члан 40.);

прима путнике на аутобуским стајалиштима за линијски превоз путника (члан 45. став 2.);

у возилу којим обавља превоз за сопствене потребе, на бочним странама или у доњем десном углу ветробранског стакла нема истакнут натпис ''превоз за сопствене потребе'' (члан 48. став 2.);

у возилу којим обавља превоз за сопствене потребе нема документ (отпремницу) из којег се може утврдити власник и врсте ствари које се превоза (члан 48. став 3.);

не заустави возило на знак ''стоп'' (члан 49. став 4.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се на лицу места новчаном казном од 2.500,00 динара физичко лице и одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара казниће се грађанин ако:

у возилу нема путни налог уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица (члан 4. Одлуке);

возило којим се обавља превоз нема на прописан начин на бочним странама исписану фирму односно назив власника возила, или ако је стављен други натпис (члан 5. Одлуке);

не наплати накнаду за извршен превоз (члан 23. ове Одлуке);

врши превоз путника супротно одредбама члана 34. ове Одлуке;

превоз за сопствене потребе обавља противно одредбама члана 48. ове Одлуке;

не заустави возило на знак ''стоп'' (члан 49. став 4.).

Новчану казну из става 1. и 2. овог члана наплаћује на лицу места саобраћајни инспектор.

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о ауто такси превозу (''Сл.лист општине Алибунар '' бр. 7/06).

Члан 56.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 34-7/09-04
Датум: 30. новембар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81